ISSN 1804-6371
 
 

Predikce počtu léčených pacientů s nádory varlat v ČR v roce 2015

Tato zpráva shrnuje analýzy dostupných populačních dat ČR provedené s cílem predikovat incidenci a prevalenci pacientů s vybranými onkologickými diagnózami pro rok 2015. Základem pro predikce jsou populační epidemiologická data (Národní onkologický registr ČR, viz též www.svod.cz), dále demografická data ČR a registr zemřelých ČR. Populační predikce incidence a prevalence jsou korigovány pravděpodobnostními modely přežití a panelem expertů České onkologické společnosti ČLS JEP (ČOS ČLS JEP), což umožňuje spolehlivý odhad počtu pacientů, kteří v roce 2015 pravděpodobně absolvují určitou fázi protinádorové terapie. Predikce jsou dostupné pro celou populaci ČR a dále i pro jednotlivé regiony, resp. spádové oblasti komplexních onkologických center.

Výsledky informačního systému, kterým ČOS připravuje odhady počtu léčených onkologických pacientů v následujících letech, přinášejí následující strategické výstupy:

  1. Stanovením pravděpodobných počtů léčených pacientů, které vyplývají z epidemiologické situace, získáváme cenný populační benchmark pro následný monitoring klinické praxe. Počty skutečně léčených pacientů nemohou zásadně překročit takto populačně stanovené počty. Pokud by se tak stalo, situace by vyžadovala rozbor a náležitá opatření.
  2. Počty pravděpodobně léčených pacientů lze odhadovat po diagnózách a klinických stadiích i v jednotlivých regionech ČR a tak je monitorovací a kontrolní význam těchto výpočtů ještě více posílen.
  3. Rozbor populačních dat pracuje s údaji o incidenci a mortalitě daného onemocnění a umožňuje odpovědně stanovit počty pacientů, kteří mohou z dané léčby skutečně profitovat (správně diagnostikovaní pacienti, v přijatelném výkonnostním stavu a věku, apod.). Výpočty tedy zahrnují i významnou klinickou korekci a jsou zárukou správné indikace nákladné léčby a adekvátního využití takto vynaložených prostředků.
  4. Predikce počtu léčených pacientů lze každoročně konfrontovat s reálnými počty a také výsledky péče. Odborná společnost a plátci zdravotní péče tak získávají cenné informace o dostupnosti dané terapie v jednotlivých regionech ČR.
  5. Predikce respektují klinické stadium onemocnění, případně i detailní komponenty TNM klasifikace. Tato data nejsou dostupná v databázích plátců zdravotní péče („k-dávky“ z nemocnic). Jejich předáním tak ČOS umožňuje plátcům aktivně monitorovat trh s cílenými preparáty v ČR.

Zprávu vypracoval autorský kolektiv pod vedením:
doc. RNDr. L. Dušek, Ph.D.; prof. MUDr. R. Vyzula, CSc.; prof. MUDr. J. Abrahámová, DrSc.; prof. MUDr. J. Fínek, Ph.D.; doc. MUDr. D. Feltl, Ph.D.; prof. MUDr. J. Petera, CSc.; prof. MUDr. L. Petruželka, CSc.; prof. MUDr. J. Skřičková, CSc.; doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D.; prof. MUDr. M. Babjuk, CSc.; prof. MUDr. J. Vorlíček, CSc.

Analýza dat a informační technologie:
RNDr. T. Pavlík, Ph.D.; RNDr. O. Májek, PhD.; RNDr. J. Mužík, Ph.D.; Mgr. Jana Koptíková, Ph.D.; RNDr. D. Klimeš, Ph.D.; Ing. P. Brabec; Mgr. Z. Bortlíček; doc. RNDr. L. Dušek, Ph.D.

Upozornění: Metodika a definice zdrojových dat jsou zpracovány v samostatném článku.


 

Prediktivní odhady celkové incidence v roce 2015

Při predikcích jsou uvažovány veškeré zhoubné nádory hlášené do databáze NOR. Všechny odhady jsou doplněny 90% intervalem spolehlivosti (v závorkách).

ZN varlete (C62)

Predikované hodnoty pro rok 2015

Incidence1

(90% interval spolehlivosti)

Stadium I 370 (316; 425)
Stadium II 84 (48; 120)
Stadium III 62 (38; 86)
Klinické stadium neznámo2 15 (3; 27)
CELKEM 531 (405; 658)

1 Údaj obsahuje úplnou incidenci nádorového onemocnění včetně nových nádorů diagnostikovaných u onkologických pacientů.
2 Objektivními důvody pro neuvedení stadia onemocnění jsou nálezy DCO nebo při pitvě, velmi časná úmrtí pacienta, nemocní neléčeni pro kontraindikace onkologické léčby, odmítnutí léčby pacientem. Není-li neuvedení stadia vysvětleno, je záznam považován za chybně neúplný. Záznamy bez uvedeného stadia nejsou dále započítávány do očekávaného počtu pacientů s protinádorovou léčbou.

 

Prediktivní odhady celkové prevalence v roce 2015 – výpočet s korekcí dle modelů přežití

Odhad celkové prevalence zahrnuje jednak počty nově diagnostikovaných zhoubných nádorů v roce 2015 a dále odhady žijících pacientů, kteří byli diagnostikováni a léčeni v minulých letech (kalkulováno pomocí populačních modelů přežití). U výsledných odhadů byla provedena korekce zohledující progresi onemocnění do diseminovaných stadií. Pacienti, kteří byli dříve diagnostikováni v I., II. nebo III. stadiu, ale kteří v roce pravděpodobně relabují nebo progredují do diseminovaného stadia, jsou již zahrnuti v predikované prevalenci IV. stadia. Model v této chvíli nesleduje pravděpodobnost relapsů do jiného než IV. stadia, neboť pro takto detailní sledování nejsou k dispozici dostatečně věrohodná populační data. Tento nedostatek zásadně neovlivňuje populační farmakoekonomické ukazatele, v této fázi modelování sledujeme většinu léčiv indikovaných právě pro diseminované stavy. Všechny odhady jsou doplněny 90% intervalem spolehlivosti (v závorkách).

Zde uvedené odhady jsou tedy korigovány dle pravděpodobnostních modelů přežití a modelů pro relaps/progresi základního onemocnění.

ZN varlete (C62)

Predikované hodnoty pro rok 2015

Prevalence

(90% interval spolehlivosti)

Stadium I 6260 (6130; 6390)
Stadium II 1743 (1674; 1812)
Stadium III 842 (794; 890)
Klinické stadium neznámo1 837 (789; 885)
CELKEM 9682 (9520; 9844)

1 Objektivními důvody pro neuvedení stadia onemocnění jsou nálezy DCO nebo při pitvě, velmi časná úmrtí pacienta, nemocní neléčeni pro kontraindikace onkologické léčby, odmítnutí léčby pacientem. Není-li neuvedení stadia vysvětleno, je záznam považován za chybně neúplný. Záznamy bez uvedeného stadia nejsou dále započítávány do očekávaného počtu pacientů s protinádorovou léčbou.

 

Souhrnný odhad počtu pacientů, kteří v roce 2015 pravděpodobně prodělají relaps do diseminovaného stádia nebo progresi onemocnění

Všechny odhady jsou doplněny 90% intervalem spolehlivosti (v závorkách). Kalkulováno na základě analýzy dat NOR a registru zemřelých ČR (viz popis metodiky výpočtů) s následným ověřením pomocí expertních odhadů.

ZN varlete (C62)
Klinické stadium základního onemocnění

Predikované hodnoty pro rok 2015

Diseminované relapsy nebo progrese

(90% interval spolehlivosti)

Stadium I

3

(0; 6)

Stadium II

0

(0; 0)

Stadium III

9

(4; 14)

CELKEM

12

(6; 18)

 

Souhrnný odhad počtu pacientů potenciálně léčených v roce 2015

Jednotlivé tabulky sumarizují predikované počty léčených pacientů odvozené z trendů incidence, prevalence a z populačních modelů přežití pro rok 2015. Všechny odhady jsou doplněny 90% intervalem spolehlivosti (v závorkách).

Tabulky obsahují počty osob pravděpodobně léčených protinádorovou terapií dle klinického stadia (informace o podstoupené léčbě dle záznamů NOR, 2006–2010) – nově diagnostikované nebo léčené v terminální fázi onemocnění (terminální relapsy a progrese). Odhady tedy neobsahují pacienty diagnostikované v minulých letech léčené v neterminální fázi onemocnění a pacienty pouze v dispenzární péči.

ZN varlete

(C62)

Nově diagnostikovaní léčení pacienti v roce 2015

(Klinické stadium I–II)

Počty pacientů léčených v roce 2015 v klinickém stadiu III

Nově diagnostikovaní léčení pacienti ve stadiu III

Léčená relabující a progredující onemocnění
u pacientů diagnostikovaných v minulých letech

Stadium I 369 (315; 424) 60 (37; 84) 12 (6; 18)
Stadium II 84 (48; 120)
CELKEM 453 (363; 544) 72 (43; 102)
525 (406; 646)

Poznámka: podíl pacientů léčených protinádorovou terapií v jednotlivých stadiích (dle dat NOR za období 2006-2010): stadium I 99,7%, stadium II 99,7%, stadium III 97,5%.

 

 Poslední aktualizace: 23. 2. 2015

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2023. [cit. 2023-06-06]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.