ISSN 1804-6371
 
 

Predikce počtu léčených pacientů s nádory varlat v ČR v roce 2012

Tato zpráva stručně sumarizuje analýzy dostupných populačních dat ČR provedené s cílem odhadnout incidenci a prevalenci pacientů s uroonkologickými diagnózami pro rok 2012. Predikce incidence a prevalence byly následně korigovány pravděpodobnostními modely přežití, což umožnilo spolehlivý odhad počtu pacientů, kteří v roce 2012 pravděpodobně absolvují určitou fázi protinádorové terapie. Odhady respektují věk pacienta a pokročilost onkologického onemocnění, tedy klinické stadium, a jsou provedeny s ohledem na měnící se demografické parametry populace. Zvláštní pozornost je věnována nově diagnostikovaným pokročilým stadiím zhoubných nádorů, a dále relapsům a progresím dříve diagnostikovaných onemocnění. Základem pro všechny provedené odhady byla populační epidemiologická data (Národní onkologický registr ČR, viz též www.svod.cz), dále demografická data a registr zemřelých ČR. Populační odhady budou v dalších verzích upřesněny a lokalizovány i pro podmínky regionů ČR a budou odhadnuty počty pacientů pro farmakoekonomické analýzy.

Zprávu vypracoval autorský kolektiv pod vedením:
doc. RNDr. L. Dušek, Ph.D., prof. MUDr. R. Vyzula, CSc., prof. MUDr. J. Abrahámová, DrSc., doc. MUDr. J. Fínek, CSc., prof. MUDr. L. Petruželka, CSc., prof. MUDr. J. Vorlíček, CSc.

Autorský kolektiv:
RNDr. O. Májek; Mgr. J. Koptíková, Ph.D.; RNDr. T. Pavlík, Ph.D.; RNDr. J. Mužík, Ph.D.

Upozornění: Metodika a definice zdrojových dat jsou zpracovány v samostatném článku.


 

Prediktivní odhady celkové incidence v roce 2012

ZN varlete (C62)

Predikované hodnoty pro rok 2012

Incidence1

(90 % interval spolehlivosti)

Stadium I

351

(302; 399)

Stadium II

64

(35; 94)

Stadium III

84

(57; 112)

Stadium neznámo z objektivních důvodů2

3

(1; 5)

Stadium neznámo bez udání důvodu2

16

(5; 26)

CELKEM

518

(400; 636)

1 Údaj obsahuje úplnou incidenci nádorového onemocnění včetně nových nádorů diagnostikovaných u onkologických pacientů. První nádory v dané lokalizaci u pacientů, kteří již v minulosti onemocněli jiným nádorovým onemocněním, představují 1,7 % uvedeného počtu u stadia I, 0,9 % u stadia II, 1,8 % u stadia III a 8,4 % u onemocnění s neznámým stadiem. Nádory u pacientů, kteří již v minulosti onemocněli stejným onemocněním, představují u uvedených stadií 2,3 %, 1,5 %, 0,9 % a 0,0 %.

2 Objektivními důvody pro neuvedení stadia onemocnění jsou nálezy DCO nebo při pitvě, velmi časná úmrtí pacienta, nemocní neléčeni pro kontraindikace onkologické léčby, odmítnutí léčby pacientem. Není-li neuvedení stadia vysvětleno, je záznam považován za chybně neúplný. Záznamy bez uvedeného stadia nejsou dále započítávány do očekávaného počtu pacientů s protinádorovou léčbou.

 

Prediktivní odhady celkové prevalence v roce 2012 – výpočet s korekcí dle modelů přežití

ZN varlete (C62)

Predikované hodnoty pro rok 2012

Prevalence

(90 % interval spolehlivosti)

Stadium I

5374

(5253; 5495)

Stadium II

1506

(1442; 1570)

Stadium III

817

(770; 864)

Klinické stadium neznámo1

855

(807; 903)

CELKEM

8552

(8272; 8832)

1 Objektivními důvody pro neuvedení stadia onemocnění jsou nálezy DCO nebo při pitvě, velmi časná úmrtí pacienta, nemocní neléčeni pro kontraindikace onkologické léčby, odmítnutí léčby pacientem. Není-li neuvedení stadia vysvětleno, je záznam považován za chybně neúplný. Záznamy bez uvedeného stadia nejsou dále započítávány do očekávaného počtu pacientů s protinádorovou léčbou.

 

Souhrnný odhad počtu pacientů, kteří v roce 2012 pravděpodobně prodělají relaps do diseminovaného stádia nebo progresi onemocnění

ZN varlete (C62)
Klinické stadium základního onemocnění

Predikované hodnoty pro rok 2012

Diseminované relapsy nebo progrese

(90 % interval spolehlivosti)

Stadium I

2

(0; 4)

Stadium II

0

(0; 0)

Stadium III

13

(7; 19)

CELKEM

15

(7; 23)

 

Souhrnný odhad počtu pacientů potenciálně léčených v roce 2012*

ZN varlete

(C62)

Nově diagnostikovaní léčení pacienti v roce 2012

(Klinické stadium I–II)

Počty pacientů léčených v roce 2012 v klinickém stadiu III

Nově diagnostikovaní léčení pacienti ve stadiu III

Léčená relabující a progredující onemocnění
u pacientů diagnostikovaných v minulých letech

Stadium I

350 (301; 398)

82 (55; 109

15 (7; 22)

Stadium II

64 (35; 94)

CELKEM

414 (336; 492)

97 (62; 131)

Poznámka: podíl pacientů léčených protinádorovou terapií v jednotlivých stadiích (dle dat NOR za období 2004-2008): stadium I 99,7%, stadium II 99,7%, stadium III 97,2%.

* Odhad nezahrnuje pacienty léčené pro neterminální relapsy a pacienty v dlouhodobé dispenzarizaci.

 

 

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2022. [cit. 2022-01-29]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.