ISSN 1804-6371
 
 

Odborné analýzy a publikace

Epidemiologie nádorů urogenitálního systému v České republice – současný stav a predikce dle aktualizovaných výstupů projektu Uroweb.cz

Denisa Krejčí, Jan Mužík, Ivana Svobodová, Michaela Zapletalová, Ondřej Májek, Lenka Šnajdrová, Jana Prausová, Marek Babjuk, Ladislav Dušek

Souhrn:
Zhoubné nádory urogenitálního systému představují epidemiologicky heterogenní skupinu, která zahrnuje časté onkologické diagnózy (ZN prostaty, ZN varlete, ZN ledviny mimo pánvičku a ZN močového měchýře), tak i nádory v našem regionu málo četné (ZN pyje, ZN ledvinné pánvičky, ZN močovodu, ZN jiných a neurčených močových orgánů, ZN jiných a neurčených mužských pohlavních orgánů). Celkově urologické malignity významně přispívají k celkové onkologické zátěži české populace, což potvrzují i mezinárodní srovnání (ČR vykazuje čtvrtou nejvyšší incidenci a čtvrtou až šestou nejvyšší mortalitu na ZN ledviny nejen v Evropě, ale i ve světě). Dle posledních dostupných dat Národního onkologického registru bylo v roce 2016 nově diagnostikováno 13 532 nádorů urogenitálního systému (11 649 u mužů, 1 883 u žen) a dle Českého statistického úřadu 3 491 pacientů (2 836 mužů, 655 žen) na tato onemocnění zemřelo. U většiny hlavních urologických malignit pozorujeme setrvalý nárůst incidence, avšak v posledním období se stabilizací trendu. Mortalita je u všech sledovaných diagnóz dlouhodobě stabilizována či klesající. Tyto trendy ukazují na prodlužující se přežití českých pacientů; zejména u nádorů prostaty a ledvin je v období 2013–2016 doložitelné zlepšení pětiletého relativního přežití ve srovnání s minulostí, k mírnému zlepšení dochází rovněž u ZN varlete. Naopak relativní pětileté přežití se za posledních dvanáct let významně nezměnilo u nádorů močového měchýře. Nárůst incidence při klesající mortalitě zvyšuje prevalenci nádorů urogenitálního systému, která v roce 2016 dosáhla hodnoty 111 229 osob. Jednoznačně se tedy jedná o velmi početnou skupinu onkologických diagnóz, která je epidemiologicky srovnatelná s nejpočetnějšími nádorovými onemocněními české populace.

Datum publikace: 19. 6. 2019

Přejít na zprávu


Epidemiologie zhoubného novotvaru prostaty (C61) v České republice

Jan Mužík, Denisa Krejčí, Ivana Svobodová, Ondřej Májek, Jana Prausová, Marek Babjuk, Ladislav Dušek

Souhrn:
V České republice je ročně nově diagnostikováno přibližně 7 000 pacientů se zhoubným novotvarem (ZN) prostaty a přibližně 1 400 pacientů na tento nádor zemře. Celková prevalence, tedy počet žijících mužů, kteří mají nebo měli diagnostikovaný tento typ nádoru, dosáhla ke konci roku 2016 hodnoty 57 600 osob a ve srovnání s rokem 2006 tak vzrostla o 170 %. Pozitivním trendem je, že v ČR je 71 % nových pacientů se ZN prostaty diagnostikováno v časném stadiu onemocnění (stadium 1 nebo 2), což významně zlepšuje prognózu pacientů a dosažitelné výsledky léčby.

Datum publikace: 19. 6. 2019

Přejít na zprávu


Predikce počtu pacientů léčených s pokročilým karcinomem prostaty v České republice: výstupy pravděpodobnostních populačních a klinických modelů

Ondřej Májek, Jiří Jarkovský, Jan Mužík, Denisa Krejčí, Jana Prausová, Marek Babjuk, Ladislav Dušek

Souhrn:
Tato práce se věnuje analýze dostupných populačních, administrativních a klinických dat s cílem vytvořit komplexní modely predikující vývoj počtu pacientů s pokročilým karcinomem prostaty. Vícezdrojová integrace dat je u této kategorie onemocnění nezbytností, neboť pokročilá stadia nádorů prostaty se neobjevují pouze v rámci primární incidence onemocnění, ale jsou rovněž důsledkem prudce rostoucí prevalence, která s sebou nese riziko relapsů a progresí onemocnění. Pokročilé onemocnění tak v čase prochází různými stavy, které jsou sice jednoznačně klinicky definované, ale nelze je přímočaře kvantifikovat pouze z epidemiologických dat populačních onkologických registrů. Ke slovu tak přicházejí data popisující hrazenou zdravotní péči (administrativní data, výkaznictví péče zdravotním pojišťovnám) a také rozhodovací klinické modely kopírující větve dané klinickými doporučenými postupy.

Datum publikace: 19. 6. 2019

Přejít na zprávu


Objem péče a léčba metastatického zhoubného nádoru prostaty v ČR: rozbor reálných dat z klinické praxe

Zprávu zpracoval autorský kolektiv:

Ondřej Májek, Bohuslav Melichar, Jindřich Fínek, Michal Burger, Michal Uher, Petr Klika, Milan Blaha, Jan Mužík, Tomáš Pavlík, Ladislav Dušek

Souhrn:
Práce popisuje model komplexní databáze (projekt I-COP), která umožňuje hodnotit data z klinické praxe komplexních onkologických center (KOC) v ČR. Cílem studie bylo zmapovat objem péče poskytované pacientům se ZN prostaty v síti KOC a popsat stávající klinickou praxi při péči o tyto pacienty. Dále jsme s pomocí dostupných dat identifikovali kohortu pacientů vhodnou pro srovnání výsledků léčby kastračně rezistentního karcinomu prostaty po selhání chemoterapeutického režimu s docetaxelem. Základní vstupní charakteristiky a výsledky léčby takto identifikované kohorty byly porovnány s kontrolní skupinou registrační studie přípravku enzalutamid. Analýza tak přináší datový základ pro budoucí hodnocení nově nastupujících léků.

Datum publikace: 21. 3. 2014

Přejít na zprávu


Číselné podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii: Analýzy dostupných populačních dat a predikce pro období let 2011-2015 – zhoubný nádor prostaty

Zprávu zpracoval autorský kolektiv pod vedením:

L. Dušek, R. Vyzula, B. Melichar, J. Abrahámová, J. Fínek, L. Petruželka, J. Vorlíče

Autorský kolektiv Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity:

O. Májek, T. Pavlík, J. Mužík, L. Dušek

Souhrn:
Tato zpráva stručně sumarizuje analýzy dostupných populačních dat ČR provedené s cílem odhadnout incidenci a prevalenci pacientů se zhoubným nádorem (ZN) prostaty pro léta 2011-2015. Predikce incidence a prevalence byly následně korigovány pravděpodobnostními modely přežití, což umožnilo spolehlivý odhad počtu pacientů, kteří v příslušném roce pravděpodobně absolvují určitou fázi protinádorové terapie. Odhady respektují věk pacienta a pokročilost onkologického onemocnění, tedy klinické stadium, a jsou provedeny s ohledem na měnící se demografické parametry populace. Zvláštní pozornost je věnována nově diagnostikovaným pokročilým stadiím zhoubných nádorů, a dále relapsům a progresím dříve diagnostikovaných onemocnění. Základem pro všechny provedené odhady byla populační epidemiologická data (Národní onkologický registr ČR, viz též www.svod.cz), dále demografická data a registr zemřelých ČR.

Datum publikace: 4. 12. 2013

Přejít na zprávu

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-07-15]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.