ISSN 1804-6371
 
 

Predikce počtu léčených pacientů s nádory varlat v ČR v letech 2010 a 2011

L. Dušek, T, Pavlík, O. Májek, J. Koptíková, E. Gelnarová, J. Mužík, R. Vyzula, J. Fínek
a panel expertů České onkologické společnosti ČLS JEP

Tato zpráva stručně sumarizuje analýzy dostupných populačních dat ČR provedené s cílem odhadnout incidenci a prevalenci pacientů se ZN varlete pro roky 2010 a 2011. Predikce incidence a prevalence byly následně korigovány pravděpodobnostními modely přežití, což umožnilo spolehlivý odhad počtu pacientů, kteří v letech 2010 a 2011 pravděpodobně absolvují určitou fázi protinádorové terapie. Odhady respektují věk pacienta a pokročilost onkologického onemocnění, tedy klinické stadium, a jsou provedeny s ohledem na měnící se demografické parametry populace. Zvláštní pozornost je věnována nově diagnostikovaným pokročilým stadiím zhoubných nádorů, a dále relapsům a progresím dříve diagnostikovaných onemocnění. Základem pro všechny provedené odhady byla populační epidemiologická data (Národní onkologický registr ČR, viz též www.svod.cz), dále demografická data a registr zemřelých ČR.


 

Prediktivní odhady celkové incidence v letech 2010 a 2011

ZN varlete (C62)

Predikované hodnoty pro rok 2010

Predikované hodnoty pro rok 2011

Incidence1

(90% interval spolehlivosti)

Incidence2 (90% interval spolehlivosti)

Stadium I

351

(310; 392)

363 (320; 405)

Stadium II

63

(36; 90)

62 (33; 89)

Stadium III

85

(59; 111)

87 (60; 115)

Stadium neznámo z objektivních důvodů3

4

(1; 6)

4 (1; 6)

Stadium neznámo bez udání důvodu3

19

(8; 32)

19 (7; 30)

CELKEM

522

(414; 631)

535 (421; 645)

1 Údaj obsahuje úplnou incidenci nádorového onemocnění včetně dalších primárních nádorů u stejného pacienta (duplicity, triplicity, ...). První nádory v dané lokalizaci u pacientů, kteří již v minulosti onemocněli jiným nádorovým onemocněním, představují 1,7 % uvedeného počtu u stadia I+II, 0,9 % u stadia III, 1,2 % u stadia IV a 7,6 % u onemocnění s neznámým stadiem. Nádory u pacientů, kteří již v minulosti onemocněli stejným onemocněním, představují u uvedených stadií 2,1 %, 1,5 %, 1,5 % a 0,6 %.

2 Údaj obsahuje úplnou incidenci nádorového onemocnění včetně nových nádorů diagnostikovaných u onkologických pacientů. První nádory v dané lokalizaci u pacientů, kteří již v minulosti onemocněli jiným nádorovým onemocněním, představují 1,7% uvedeného počtu u stadia I+II, 0,9% u stadia III, 1,2% u stadia IV a 7,7% u onemocnění s neznámým stadiem. Nádory u pacientů, kteří již v minulosti onemocněli stejným onemocněním, představují u uvedených stadií 2,1%, 1,5%, 1,5% a 0,6%.

3 Objektivními důvody pro neuvedení stadia onemocnění jsou nálezy DCO nebo při pitvě, velmi časná úmrtí pacienta, nemocní neléčeni pro kontraindikace onkologické léčby, odmítnutí léčby pacientem. Není-li neuvedení stadia vysvětleno, je záznam považován za chybně neúplný. Záznamy bez uvedeného stadia nejsou dále započítávány do očekávaného počtu pacientů s protinádorovou léčbou.

Prediktivní odhady celkové prevalence v letech 2010 a 2011 – výpočet s korekcí dle modelů přežití

ZN varlete (C62)

Predikované hodnoty pro rok 2010

Predikované hodnoty pro rok 2011

Prevalence

(90 % interval spolehlivosti)

Prevalence (90 % interval spolehlivosti)

Stadium I

4850

(4735; 4965)

5154 (5036; 5272)

Stadium II

1427

(1365; 1489)

1444 (1381; 1507)

Stadium III

743

(698; 788)

774 (728; 820)

Klinické stadium neznámo1

874

(825; 923)

872 (823; 921)

CELKEM

7894

(7623; 8165)

8244 (7968; 8520)

1 Objektivními důvody pro neuvedení stadia onemocnění jsou nálezy DCO nebo při pitvě, velmi časná úmrtí pacienta, nemocní neléčeni pro kontraindikace onkologické léčby, odmítnutí léčby pacientem. Není-li neuvedení stadia vysvětleno, je záznam považován za chybně neúplný. Záznamy bez uvedeného stadia nejsou dále započítávány do očekávaného počtu pacientů s protinádorovou léčbou.

Souhrnný odhad počtu pacientů, kteří v letech 2010 a 2011 pravděpodobně prodělají relaps do diseminovaného stádia nebo progresi onemocnění

ZN varlete (C62)

Predikované hodnoty pro rok 2010

Predikované hodnoty pro rok 2011

Diseminované relapsy nebo progrese

(90% interval spolehlivosti)

Diseminované relapsy nebo progrese (90% interval spolehlivosti)

Stadium I

3

(0; 6)

3 (0; 6)

Stadium II

0

(0; 0)

0 (0; 0)

Stadium III

11

(6; 16)

11 (6; 16)
CELKEM 14 (6; 22) 14 (6; 22)

 Souhrnný odhad potenciálně léčených počtu pacientů

ZN varlete

(C62)

Nově diagnostikovaní léčení pacienti v roce 2010

(Klinické stadium I–II)

Počty pacientů léčených v roce 2010 v klinickém stadiu III

Nově diagnostikovaní léčení pacienti ve stadiu III

Léčená relabující a progredující onemocnění
u pacientů diagnostikovaných v minulých letech

Stadium I

344

(304; 384)

81 (56; 106)

14 (6; 21)

Stadium II

62

(35; 89)

CELKEM

406 (339; 473)

95 (62; 127)

501 (401; 600)

 

ZN varlete

(C62)

Nově diagnostikovaní léčení pacienti v roce 2011

(Klinické stadium I–II)

Počty pacientů léčených v roce 2011 v klinickém stadiu III

Nově diagnostikovaní léčení pacienti ve stadiu III

Léčená relabující a progredující onemocnění
u pacientů diagnostikovaných v minulých letech

Stadium I

363 (320; 405)

84 (58; 112)

14 (6; 21)

Stadium II

62 (33; 89)

CELKEM

425 (353; 494)

98 (64; 133)

523 (417; 627)

Poznámka: podíl pacientů léčených protinádorovou terapií v jednotlivých stadiích (dle dat NOR za období 2003-2007): stadium I+II 99,9%, stadium III 99,7%, stadium IV 97,0%.

 

Poslední aktualizace: 6.10.2010

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2022. [cit. 2022-01-29]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.