ISSN 1804-6371
 
 

Predikce počtu léčených pacientů s nádory varlat v ČR v roce 2014

Tato zpráva stručně sumarizuje analýzy dostupných populačních dat ČR provedené s cílem odhadnout incidenci a prevalenci pacientů s uroonkologickými diagnózami pro rok 2014. Predikce incidence a prevalence byly následně korigovány pravděpodobnostními modely přežití, což umožnilo spolehlivý odhad počtu pacientů, kteří v roce 2014 pravděpodobně absolvují určitou fázi protinádorové terapie. Odhady respektují věk pacienta a pokročilost onkologického onemocnění, tedy klinické stadium, a jsou provedeny s ohledem na měnící se demografické parametry populace. Zvláštní pozornost je věnována nově diagnostikovaným pokročilým stadiím zhoubných nádorů, a dále relapsům a progresím dříve diagnostikovaných onemocnění. Základem pro všechny provedené odhady byla populační epidemiologická data (Národní onkologický registr ČR, viz též www.svod.cz), dále demografická data a registr zemřelých ČR. Populační odhady budou v dalších verzích upřesněny a lokalizovány i pro podmínky regionů ČR a budou odhadnuty počty pacientů pro farmakoekonomické analýzy.

Zprávu vypracoval autorský kolektiv pod vedením:
doc. RNDr. L. Dušek, Ph.D., prof. MUDr. R. Vyzula, CSc., prof. MUDr. J. Abrahámová, DrSc., doc. MUDr. J. Fínek, CSc., prof. MUDr. L. Petruželka, CSc., prof. MUDr. J. Vorlíček, CSc.

Autorský kolektiv:
RNDr. O. Májek, Ph.D.; Mgr. J. Koptíková, Ph.D.; RNDr. T. Pavlík, Ph.D.; RNDr. J. Mužík, Ph.D.

Upozornění: Metodika a definice zdrojových dat jsou zpracovány v samostatném článku.


 

Prediktivní odhady celkové incidence v roce 2014

Při predikcích jsou uvažovány veškeré zhoubné nádory hlášené do databáze NOR. Všechny odhady jsou doplněny 90% intervalem spolehlivosti (v závorkách).

ZN varlete (C62)

Predikované hodnoty pro rok 2014

Incidence1

(90% interval spolehlivosti)

Stadium I

363

(311; 416)

Stadium II

84

(49; 117)

Stadium III

63

(39; 86)

Stadium neznámo z objektivních důvodů2

4

(1; 6)

Stadium neznámo bez udání důvodu2

12

(3; 22)

CELKEM

526

(403; 647)

1 Údaj obsahuje úplnou incidenci nádorového onemocnění včetně nových nádorů diagnostikovaných u onkologických pacientů. První nádory v dané lokalizaci u pacientů, kteří již v minulosti onemocněli jiným nádorovým onemocněním, představují 1,6% uvedeného počtu u stadia I, 0,8% u stadia II, 1,2% u stadia III a 9,7% u onemocnění s neznámým stadiem. Nádory u pacientů, kteří již v minulosti onemocněli stejným onemocněním, představují u uvedených stadií 2,5%, 1,9%, 1,2% a 0,0%.
2 Objektivními důvody pro neuvedení stadia onemocnění jsou nálezy DCO nebo při pitvě, velmi časná úmrtí pacienta, nemocní neléčeni pro kontraindikace onkologické léčby, odmítnutí léčby pacientem. Není-li neuvedení stadia vysvětleno, je záznam považován za chybně neúplný. Záznamy bez uvedeného stadia nejsou dále započítávány do očekávaného počtu pacientů s protinádorovou léčbou.

 

Prediktivní odhady celkové prevalence v roce 2014 – výpočet s korekcí dle modelů přežití

Odhad celkové prevalence zahrnuje jednak počty nově diagnostikovaných zhoubných nádorů v roce 2014 a dále odhady žijících pacientů, kteří byli diagnostikováni a léčeni v minulých letech (kalkulováno pomocí populačních modelů přežití). U výsledných odhadů byla provedena korekce zohledující progresi onemocnění do diseminovaných stadií. Pacienti, kteří byli dříve diagnostikováni v I., II. nebo III. stadiu, ale kteří v roce pravděpodobně relabují nebo progredují do diseminovaného stadia, jsou již zahrnuti v predikované prevalenci IV. stadia. Model v této chvíli nesleduje pravděpodobnost relapsů do jiného než IV. stadia, neboť pro takto detailní sledování nejsou k dispozici dostatečně věrohodná populační data. Tento nedostatek zásadně neovlivňuje populační farmakoekonomické ukazatele, v této fázi modelování sledujeme většinu léčiv indikovaných právě pro diseminované stavy. Všechny odhady jsou doplněny 90% intervalem spolehlivosti (v závorkách).

ZN varlete (C62)

Predikované hodnoty pro rok 2014

Prevalence

(90% interval spolehlivosti)

Stadium I

5960

(5833; 6087)

Stadium II

1696

(1628; 1764)

Stadium III

827

(780; 874)

Klinické stadium neznámo1

846

(798; 894)

CELKEM

9329

(9039; 9619)

1 Objektivními důvody pro neuvedení stadia onemocnění jsou nálezy DCO nebo při pitvě, velmi časná úmrtí pacienta, nemocní neléčeni pro kontraindikace onkologické léčby, odmítnutí léčby pacientem. Není-li neuvedení stadia vysvětleno, je záznam považován za chybně neúplný. Záznamy bez uvedeného stadia nejsou dále započítávány do očekávaného počtu pacientů s protinádorovou léčbou.

 

Souhrnný odhad počtu pacientů, kteří v roce 2014 pravděpodobně prodělají relaps do diseminovaného stádia nebo progresi onemocnění

Všechny odhady jsou doplněny 90% intervalem spolehlivosti (v závorkách). Kalkulováno na základě analýzy dat NOR a registru zemřelých ČR (viz popis metodiky výpočtů) s následným ověřením pomocí expertních odhadů.

ZN varlete (C62)
Klinické stadium základního onemocnění

Predikované hodnoty pro rok 2014

Diseminované relapsy nebo progrese

(90% interval spolehlivosti)

Stadium I

3

(0; 6)

Stadium II

0

(0; 0)

Stadium III

9

(4; 14)

CELKEM

12

(4; 20)

 

Souhrnný odhad počtu pacientů potenciálně léčených v roce 2014

Jednotlivé tabulky sumarizují predikované počty léčených pacientů odvozené z trendů incidence, prevalence a z populačních modelů přežití pro rok 2014. Odhady jsou prováděny výhradně z validních populačních dat, u kterých je jasná histologická verifikace nádoru a je dokončené určení klinického stadia onemocnění v době primární diagnózy. Tabulky obsahují počty všech osob potenciálně léčených protinádorovou terapií (informace o podstoupené léčbě dle záznamů NOR, 2006–2010), dle klinického stadia. Všechny odhady jsou doplněny 90% intervalem spolehlivosti (v závorkách).

ZN varlete

(C62)

Nově diagnostikovaní léčení pacienti v roce 2014

(Klinické stadium I–II)

Počty pacientů léčených v roce 2014 v klinickém stadiu III

Nově diagnostikovaní léčení pacienti ve stadiu III

Léčená relabující a progredující onemocnění
u pacientů diagnostikovaných v minulých letech

Stadium I

362 (310; 415)

61 (38; 84)

12 (4; 20)

Stadium II

84 (49; 117)

CELKEM

446 (359; 532)

73 (42; 104)

519 (401; 636)

Poznámka: podíl pacientů léčených protinádorovou terapií v jednotlivých stadiích (dle dat NOR za období 2006-2010): stadium I 99,7%, stadium II 99,7%, stadium III 97,5%.

 

 Poslední aktualizace: 4. 12. 2013

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2022. [cit. 2022-05-19]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.