ISSN 1804-6371
 
 

Predikce počtu léčených pacientů s nádory varlat v ČR v roce 2013

Tato zpráva stručně sumarizuje analýzy dostupných populačních dat ČR provedené s cílem odhadnout incidenci a prevalenci pacientů s uroonkologickými diagnózami pro rok 2013. Predikce incidence a prevalence byly následně korigovány pravděpodobnostními modely přežití, což umožnilo spolehlivý odhad počtu pacientů, kteří v roce 2013 pravděpodobně absolvují určitou fázi protinádorové terapie. Odhady respektují věk pacienta a pokročilost onkologického onemocnění, tedy klinické stadium, a jsou provedeny s ohledem na měnící se demografické parametry populace. Zvláštní pozornost je věnována nově diagnostikovaným pokročilým stadiím zhoubných nádorů, a dále relapsům a progresím dříve diagnostikovaných onemocnění. Základem pro všechny provedené odhady byla populační epidemiologická data (Národní onkologický registr ČR, viz též www.svod.cz), dále demografická data a registr zemřelých ČR. Populační odhady budou v dalších verzích upřesněny a lokalizovány i pro podmínky regionů ČR a budou odhadnuty počty pacientů pro farmakoekonomické analýzy.

Zprávu vypracoval autorský kolektiv pod vedením:
doc. RNDr. L. Dušek, Ph.D., prof. MUDr. R. Vyzula, CSc., prof. MUDr. J. Abrahámová, DrSc., doc. MUDr. J. Fínek, CSc., prof. MUDr. L. Petruželka, CSc., prof. MUDr. J. Vorlíček, CSc.

Autorský kolektiv:
RNDr. O. Májek; Mgr. J. Koptíková, Ph.D.; RNDr. T. Pavlík, Ph.D.; RNDr. J. Mužík, Ph.D.

Upozornění: Metodika a definice zdrojových dat jsou zpracovány v samostatném článku.


 

Prediktivní odhady celkové incidence v roce 2013

ZN varlete (C62)

Predikované hodnoty pro rok 2013

Incidence1

(90% interval spolehlivosti)

Stadium I

362

(311; 415)

Stadium II

77

(40; 116)

Stadium III

68

(41; 95)

Stadium neznámo z objektivních důvodů2

3

(1; 5)

Stadium neznámo bez udání důvodu2

13

(3; 23)

CELKEM

523

(396; 654)

1 Údaj obsahuje úplnou incidenci nádorového onemocnění včetně nových nádorů diagnostikovaných u onkologických pacientů. První nádory v dané lokalizaci u pacientů, kteří již v minulosti onemocněli jiným nádorovým onemocněním, představují 1,6% uvedeného počtu u stadia I, 0,8% u stadia II, 1,9% u stadia III a 10,6% u onemocnění s neznámým stadiem. Nádory u pacientů, kteří již v minulosti onemocněli stejným onemocněním, představují u uvedených stadií 2,6%, 1,7%, 1,3% a 0,0%.
2 Objektivními důvody pro neuvedení stadia onemocnění jsou nálezy DCO nebo při pitvě, velmi časná úmrtí pacienta, nemocní neléčeni pro kontraindikace onkologické léčby, odmítnutí léčby pacientem. Není-li neuvedení stadia vysvětleno, je záznam považován za chybně neúplný. Záznamy bez uvedeného stadia nejsou dále započítávány do očekávaného počtu pacientů s protinádorovou léčbou.

 

Prediktivní odhady celkové prevalence v roce 2013 – výpočet s korekcí dle modelů přežití

ZN varlete (C62)

Predikované hodnoty pro rok 2013

Prevalence

(90% interval spolehlivosti)

Stadium I

5694

(5570; 5818)

Stadium II

1627

(1561; 1693)

Stadium III

800

(753; 847)

Klinické stadium neznámo1

844

(796; 892)

CELKEM

8965

(8680; 9250)

1 Objektivními důvody pro neuvedení stadia onemocnění jsou nálezy DCO nebo při pitvě, velmi časná úmrtí pacienta, nemocní neléčeni pro kontraindikace onkologické léčby, odmítnutí léčby pacientem. Není-li neuvedení stadia vysvětleno, je záznam považován za chybně neúplný. Záznamy bez uvedeného stadia nejsou dále započítávány do očekávaného počtu pacientů s protinádorovou léčbou.

 

Souhrnný odhad počtu pacientů, kteří v roce 2013 pravděpodobně prodělají relaps do diseminovaného stádia nebo progresi onemocnění

ZN varlete (C62)
Klinické stadium základního onemocnění

Predikované hodnoty pro rok 2013

Diseminované relapsy nebo progrese

(90 % interval spolehlivosti)

Stadium I

4

(1; 7)

Stadium II

0

(0; 0)

Stadium III

10

(5; 15)

CELKEM

14

(6; 22)

 

Souhrnný odhad počtu pacientů potenciálně léčených v roce 2013

ZN varlete

(C62)

Nově diagnostikovaní léčení pacienti v roce 2013

(Klinické stadium I–II)

Počty pacientů léčených v roce 2013 v klinickém stadiu III

Nově diagnostikovaní léčení pacienti ve stadiu III

Léčená relabující a progredující onemocnění
u pacientů diagnostikovaných v minulých letech

Stadium I

361 (310; 414) 66 (40; 92)

14 (6; 21)

Stadium II

77 (40; 116)

CELKEM

438 (350; 530)

80 (46; 113)

  518 (396; 643)

Poznámka: podíl pacientů léčených protinádorovou terapií v jednotlivých stadiích (dle dat NOR za období 2005-2009): stadium I 99,7%, stadium II 99,7%, stadium III 97,1%.

 

 Poslední aktualizace: 21.11.2012

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2022. [cit. 2022-08-09]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.