ISSN 1804-6371
 
 

Aktuální projekty, analýzy a publikace

Klinický registr Uranos

Projekt Uranos se zaměřuje na zpětnou i průběžnou digitalizaci klinických dat od pacientů se zhoubnými nádory varlat. Základním cílem je iniciovat a v praxi zprovoznit užívání parametrické dokumentace pacienta s tímto onemocněním, a to v komplexní podobě od sběru dat o rizikových faktorech, přes diagnostiku onemocnění až po záznamy o průběhu terapie a hodnocení dosažených výsledků (viz oddíl elektronický chorobopis).

V retrospektivní části projekt předpokládá analytické zpracování historických klinických dat onkologického oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a dále audit dostupných populačních dat o tomto onemocnění. Analýza těchto cenných souborů přinese poučení z vývoje terapeutických přístupů a možností přes období více než 30 let.

V prospektivní části bude realizována neintervenční studie vedoucí k registru pacientů léčených ve Fakultní Thomayerově nemocnici. Tento průběžný monitoring pacientů mimo jiné prověří navrženou elektronickou dokumentaci pacienta tak, aby mohla být nabídnuta k využití i dalším klinickým pracovištím ČR.

Cíle projektu

  1. Provedení auditu dostupných populačních dat ČR s cílem popsat a interpretovat významné epidemiologické trendy, léčebné postupy a dosahované léčebné výsledky. Tuto analýzu doplnit zpracováním historických klinických dat.
  2. Zavedení parametrické dokumentace pro pacienty se zhoubným nádorem varlat a její zprovoznění ve formě anonymizovaného klinického registru pro onkologické oddělení FTN Praha.
  3. Zahájení reprezentativního sběru klinických dat a zavedení analytického reportingu nad sbíranými daty. Následné nabídnutí spolupráce nebo využití parametrické dokumentace dalším klinickým pracovištím ČR.
  4. Posílení zpětné vazby lékařů nad daty pacientů se zhoubnými nádory varlat, především publikováním referenčních standardů o dosahovaném a dosažitelném přežití.

Odborný garant: prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. (Česká onkologická společnost ČLS JEP)
Start projektu: leden 2005
WWW stránky projektu

 

Poslední aktualizace: 20.1.2010

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-06-21]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.