ISSN 1804-6371
 
 

Predikce počtu léčených pacientů s nádory močového měchýře v ČR

Zprávu vypracoval autorský kolektiv pod vedením:
doc. RNDr. L. Dušek, Ph.D.; prof. MUDr. R. Vyzula, CSc.; prof. MUDr. B. Melichar, Ph.D.; prof. MUDr. J. Abrahámová, DrSc.; prof. MUDr. J. Fínek, CSc.; prof. MUDr. L. Petruželka, CSc.; prim. MUDr. K. Petráková, CSc.

Analýza dat a informační technologie:
RNDr. O. Májek, Ph.D.; RNDr. T. Pavlík, Ph.D.; RNDr. J. Mužík, Ph.D.; Mgr. S. Zouharová; Mgr. J. Koptíková, Ph.D.; RNDr. D. Malúšková; RNDr. D. Klimeš, Ph.D.; Ing. P. Brabec, Ph.D.; Mgr. J. Gregor, Ph.D.; PhDr. K. Hejduk; doc. RNDr. L. Dušek, Ph.D.

1. Úvod

Tato zpráva shrnuje analýzy dostupných populačních dat ČR provedené s cílem predikovat incidenci a prevalenci pacientů s vybranými onkologickými diagnózami pro rok 2019. Základem pro predikce jsou populační epidemiologická data (Národní onkologický registr ČR, viz též www.svod.cz), dále demografická data ČR včetně demografických projekcí a údaje o příčinách úmrtí. Populační predikce incidence a prevalence jsou korigovány pravděpodobnostními modely přežití a panelem expertů České onkologické společnosti ČLS JEP (ČOS), což umožňuje spolehlivý odhad počtu pacientů, kteří v roce 2019 pravděpodobně absolvují určitou fázi protinádorové terapie. Predikce jsou dostupné pro celou populaci ČR a dále i pro jednotlivé regiony, resp. spádové oblasti komplexních onkologických center.

Výsledky informačního systému, kterým ČOS připravuje odhady počtu léčených onkologických pacientů v následujících letech, přinášejí následující strategické výstupy:

  1. Stanovením pravděpodobných počtů léčených pacientů, které vyplývají z epidemiologické situace, získáváme cenný populační benchmark pro následný monitoring klinické praxe.
  2. Počty pravděpodobně léčených pacientů lze odhadovat po diagnózách a klinických stadiích i v jednotlivých regionech ČR a tak je monitorovací a kontrolní význam těchto výpočtů ještě více posílen.
  3. Rozbor populačních dat pracuje s údaji o incidenci a mortalitě daného onemocnění a umožňuje odpovědně stanovit počty pacientů, kteří mohou z dané léčby skutečně profitovat (správně diagnostikovaní pacienti, v přijatelném výkonnostním stavu a věku, apod.). Výpočty tedy zahrnují i významnou klinickou korekci a jsou zárukou správné indikace nákladné léčby a adekvátního využití takto vynaložených prostředků.
  4. Predikce počtu léčených pacientů lze každoročně konfrontovat s reálnými počty a také výsledky péče. Odborná společnost a plátci zdravotní péče tak získávají cenné informace o dostupnosti dané terapie v jednotlivých regionech ČR.
  5. Predikce respektují klinické stadium onemocnění, případně i detailní komponenty TNM klasifikace nebo morfologii dle klasifikace MKN-O. Tato data nejsou dostupná v databázích plátců zdravotní péče. Jejich předáním tak ČOS umožňuje plátcům aktivně monitorovat trh s cílenými preparáty v ČR

2. Metodika

Metodika a definice zdrojových dat jsou zpracovány v samostatném článku.

3. Predikce poču pacientů

V datové části této zprávy jsou uvedeny odhady incidence, prevalence, počtu pacientů, kteří v roce 2019 pravděpodobně prodělají relaps do diseminovaného stádia nebo progresi onemocnění a počtu pravděpodobně léčených pacientů pouze v souvislosti s vybranými nejčetnějšími onkologickými diagnózami.

Níže prezentované epidemiologické odhady zahrnují všechny zhoubné nádory včetně dalších primárních nádorů u stejného pacienta.

Tabulka 1. Prediktivní odhady celkové incidence a prevalence v roce 2019

ZN močového měchýře (C67)

Stadium
I
Stadium
II
Stadium
III
Stadium
IV
Stadium
neznámo
CELKEM
Incidence 1 128
(1 024; 1 232)
421
(378; 465)
128
(105; 151)
288
(237; 339)
206
(140; 272)
2 171
(1 884; 2 459)
Prevalence 13 788
(13 595; 13 981)
2 944
(2 855; 3 033)
568
(529; 607)
1 161
(1 105; 1 217)
2 245
(2 167; 2 323)
20 706
(20 469; 20 943)

Hodnoty v tabulce jsou predikcí celkové incidence a prevalence včetně dalších primárních nádorů diagnostikovaných u dříve léčených onkologických pacientů. Predikce jsou doplněny 90% intervalem spolehlivosti. Objektivními důvody pro neuvedení stadia onemocnění jsou nálezy DCO nebo při pitvě, velmi časná úmrtí pacienta, nemocní neléčeni pro kontraindikace onkologické léčby, odmítnutí léčby pacientem. Není-li neuvedení stadia vysvětleno, je záznam považován za chybně neúplný. Záznamy bez uvedeného stadia nejsou dále započítávány do očekávaného počtu pacientů s protinádorovou léčbou.

Tabulka 2. Predikce počtu pacientů pravděpodobně nově léčených v roce 2019 protinádorovou terapií

ZN močového měchýře (C67) Stadium
I
Stadium
II
Stadium
III
Stadium IV CELKEM
Nově diagnost.
stadium IV
Relapsy a progrese
u pacientů
z předchozích let
Počet léčených pacientů 1 093
(992; 1 194)
389
(349; 429)
102
(83; 120)
203
(167; 238)
400
(367; 433)
2 187
(1 958; 2 414)

Tabulka sumarizuje predikované počty léčených pacientů odvozené z trendů incidence, prevalence a z populačních modelů přežití pro rok 2019. Všechny odhady jsou doplněny 90% intervalem spolehlivosti (v závorkách).

Tabulka obsahuje počty osob pravděpodobně léčených protinádorovou terapií dle klinického stadia (informace o podstoupené léčbě dle záznamů NOR, 2012–2016) – nově diagnostikované nebo léčené v terminální fázi onemocnění (terminální relapsy a progrese). Odhady tedy neobsahují pacienty diagnostikované v minulých letech léčené v neterminální fázi onemocnění a pacienty pouze v dispenzární péči.

Poznámka: podíl pacientů léčených protinádorovou terapií v jednotlivých stadiích (dle dat NOR za období 2012–2016): stadium I 96,9 %, stadium II 92,4 %, stadium III 79,5 %, stadium IV 70,4 %.

 

Poslední aktualizace: 26. 3. 2019

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-07-15]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.