ISSN 1804-6371
 
 

Predikce počtu léčených pacientů s nádory močového měchýře v ČR v letech 2010 a 2011

L. Dušek, T, Pavlík, O. Májek, J. Koptíková, E. Gelnarová, J. Mužík, R. Vyzula, J. Fínek
a panel expertů České onkologické společnosti ČLS JEP

Tato zpráva stručně sumarizuje analýzy dostupných populačních dat ČR provedené s cílem odhadnout incidenci a prevalenci pacientů se ZN močového měchýře pro roky 2010 a 2011. Predikce incidence a prevalence byly následně korigovány pravděpodobnostními modely přežití, což umožnilo spolehlivý odhad počtu pacientů, kteří v letech 2010 a 2011 pravděpodobně absolvují určitou fázi protinádorové terapie. Odhady respektují věk pacienta a pokročilost onkologického onemocnění, tedy klinické stadium, a jsou provedeny s ohledem na měnící se demografické parametry populace. Zvláštní pozornost je věnována nově diagnostikovaným pokročilým stadiím zhoubných nádorů, a dále relapsům a progresím dříve diagnostikovaných onemocnění. Základem pro všechny provedené odhady byla populační epidemiologická data (Národní onkologický registr ČR, viz též www.svod.cz), dále demografická data a registr zemřelých ČR.


 

Prediktivní odhady celkové incidence v letech 2010 a 2011

ZN močového měchýře (C67)

Predikované hodnoty pro rok 2010

Predikované hodnoty pro rok 2011

Incidence1

(90% interval spolehlivosti)

Incidence2 (90% interval spolehlivosti)

Stadium I

1853

(1693; 2013)

1977 (1808; 2146)

Stadium II

422

(371; 475)

437 (381; 494)

Stadium III

175

(142; 209)

186 (149; 222)

Stadium IV

219

(183; 255)

230 (192; 268)

Stadium neznámo z objektivních důvodů3

79

(63; 96)

70 (54; 86)

Stadium neznámo bez udání důvodu3

118

(94; 143)

104 (81; 128)

CELKEM

2886

(2546; 3191)

3004 (2665; 3344)

1 Údaj obsahuje úplnou incidenci nádorového onemocnění včetně dalších primárních nádorů u stejného pacienta (duplicity, triplicity, ...). První nádory v dané lokalizaci u pacientů, kteří již v minulosti onemocněli jiným nádorovým onemocněním, představují 14,0 % uvedeného počtu u stadia I, 15,4 % u stadia II, 15,0 % u stadia III, 18,8 % u stadia IV a 19,1 % u onemocnění s neznámým stadiem. Nádory u pacientů, kteří již v minulosti onemocněli stejným onemocněním, představují u uvedených stadií 12,0 %, 6,2 %, 4,1 %, 3,3 % a 0,7 %.

2 Údaj obsahuje úplnou incidenci nádorového onemocnění včetně nových nádorů diagnostikovaných u onkologických pacientů. První nádory v dané lokalizaci u pacientů, kteří již v minulosti onemocněli jiným nádorovým onemocněním, představují 14,0% uvedeného počtu u stadia I, 15,4% u stadia II, 15,1% u stadia III, 18,9% u stadia IV a 19,1% u onemocnění s neznámým stadiem. Nádory u pacientů, kteří již v minulosti onemocněli stejným onemocněním, představují u uvedených stadií 11,9%, 6,2%, 4,1%, 3,3% a 0,7%.

3 Objektivními důvody pro neuvedení stadia onemocnění jsou nálezy DCO nebo při pitvě, velmi časná úmrtí pacienta, nemocní neléčeni pro kontraindikace onkologické léčby, odmítnutí léčby pacientem. Není-li neuvedení stadia vysvětleno, je záznam považován za chybně neúplný. Záznamy bez uvedeného stadia nejsou dále započítávány do očekávaného počtu pacientů s protinádorovou léčbou.

Prediktivní odhady celkové prevalence v letech 2010 a 2011 – výpočet s korekcí dle modelů přežití

ZN močového měchýře (C67)

Predikované hodnoty pro rok 2010

Predikované hodnoty pro rok 2011

Prevalence

(90 % interval spolehlivosti)

Prevalence (90 % interval spolehlivosti)

Stadium I

11 627

(11 450; 11 804)

12 522 (12 338; 12 706)

Stadium II

2867

(2779; 2955)

2937 (2848; 3026)

Stadium III

636

(595; 677)

666 (624; 708)

Stadium IV

1008

(956; 1060)

1063 (1009; 1117)

Klinické stadium neznámo1

3355

(3260; 3450)

3116 (3024; 3208)

CELKEM

19 493

(19 040; 19 946)

20 304 (19 843; 20 765)

1 Objektivními důvody pro neuvedení stadia onemocnění jsou nálezy DCO nebo při pitvě, velmi časná úmrtí pacienta, nemocní neléčeni pro kontraindikace onkologické léčby, odmítnutí léčby pacientem. Není-li neuvedení stadia vysvětleno, je záznam považován za chybně neúplný. Záznamy bez uvedeného stadia nejsou dále započítávány do očekávaného počtu pacientů s protinádorovou léčbou.

Souhrnný odhad počtu pacientů, kteří v letech 2010 a 2011 pravděpodobně prodělají relaps do diseminovaného stádia nebo progresi onemocnění

ZN močového měchýře (C67)

Predikované hodnoty pro rok 2010

Predikované hodnoty pro rok 2011

Diseminované relapsy nebo progrese

(90% interval spolehlivosti)

Diseminované relapsy nebo progrese (90% interval spolehlivosti)

Stadium I

271

(244; 298)

294 (266; 322)

Stadium II

137

(118; 156)

139 (120; 158)

Stadium III

52

(40; 64)

57 (45; 69)

Stadium IV

69

(55; 83)

71 (57; 85)
CELKEM 529 (457; 601) 561 (488; 634) 

Souhrnný odhad počtu potenciálně léčených pacientů

ZN močového měchýře

(C67)

Nově diagnostikovaní léčení pacienti v roce 2010

(Klinické stadium I – III)

Počty pacientů léčených v roce 2010 v klinickém stadiu IV

Nově diagnostikovaní léčení pacienti ve stadiu IV

Léčená relabující a progredující onemocnění
u pacientů diagnostikovaných v minulých letech

Stadium I

1597

(1459; 1735)

161 (135; 188)

403 (348; 458)

Stadium II

376

(330; 423)

Stadium III

146

(118; 174)

CELKEM

2119 (1907; 2332)

564 (483; 646)

2683 (2390; 2978)

 

ZN močového měchýře

(C67)

Nově diagnostikovaní léčení pacienti v roce 2011

(Klinické stadium I – III)

Počty pacientů léčených v roce 2011 v klinickém stadiu IV

Nově diagnostikovaní léčení pacienti ve stadiu IV

Léčená relabující a progredující onemocnění
u pacientů diagnostikovaných v minulých letech

Stadium I

1936 (1771; 2102)

175 (146; 204)

427 (372; 483)

Stadium II

415 (362; 469)

Stadium III

161 (129; 192)

CELKEM

2512 (2262; 2763)

602 (518; 687)

3114 (2780; 3450)

 Poznámka: podíl pacientů léčených protinádorovou terapií v jednotlivých stadiích (dle dat NOR za období 2003-2007): stadium I 97,9%, stadium II 94,9%, stadium III 86,7%, stadium IV 76,2%.

 

Poslední aktualizace: 6.10.2010