ISSN 1804-6371
 
 

Predikce počtu léčených pacientů s nádory močového měchýře v ČR v roce 2013

Tato zpráva stručně sumarizuje analýzy dostupných populačních dat ČR provedené s cílem odhadnout incidenci a prevalenci pacientů s uroonkologickými diagnózami pro rok 2013. Predikce incidence a prevalence byly následně korigovány pravděpodobnostními modely přežití, což umožnilo spolehlivý odhad počtu pacientů, kteří v roce 2013 pravděpodobně absolvují určitou fázi protinádorové terapie. Odhady respektují věk pacienta a pokročilost onkologického onemocnění, tedy klinické stadium, a jsou provedeny s ohledem na měnící se demografické parametry populace. Zvláštní pozornost je věnována nově diagnostikovaným pokročilým stadiím zhoubných nádorů, a dále relapsům a progresím dříve diagnostikovaných onemocnění. Základem pro všechny provedené odhady byla populační epidemiologická data (Národní onkologický registr ČR, viz též www.svod.cz), dále demografická data a registr zemřelých ČR. Populační odhady budou v dalších verzích upřesněny a lokalizovány i pro podmínky regionů ČR a budou odhadnuty počty pacientů pro farmakoekonomické analýzy.

Zprávu vypracoval autorský kolektiv pod vedením:
doc. RNDr. L. Dušek, Ph.D., prof. MUDr. R. Vyzula, CSc., prof. MUDr. J. Abrahámová, DrSc., doc. MUDr. J. Fínek, CSc., prof. MUDr. L. Petruželka, CSc., prof. MUDr. J. Vorlíček, CSc.

Autorský kolektiv:
RNDr. O. Májek; Mgr. J. Koptíková, Ph.D.; RNDr. T. Pavlík, Ph.D.; RNDr. J. Mužík, Ph.D.

Upozornění: Metodika a definice zdrojových dat jsou zpracovány v samostatném článku.


 

Prediktivní odhady celkové incidence v roce 2013

ZN močového měchýře (C67)

Predikované hodnoty pro rok 2013

Incidence1

(90% interval spolehlivosti)

Stadium I

2022

(1799; 2244)

Stadium II

507

(456; 557)

Stadium III

175

(139; 211

Stadium IV

325

(270; 380)

Stadium neznámo z objektivních důvodů2

46

(25; 66)

Stadium neznámo bez udání důvodu2

42

(23; 60)

CELKEM

3117

(2712; 3518)

1 Údaj obsahuje úplnou incidenci nádorového onemocnění včetně nových nádorů diagnostikovaných u onkologických pacientů. První nádory v dané lokalizaci u pacientů, kteří již v minulosti onemocněli jiným nádorovým onemocněním, představují 14,3% uvedeného počtu u stadia I, 17,9% u stadia II, 17,4% u stadia III, 17,0% u stadia IV a 20,6% u onemocnění s neznámým stadiem. Nádory u pacientů, kteří již v minulosti onemocněli stejným onemocněním, představují u uvedených stadií 16,8%, 8,9%, 5,6%, 3,9% a 1,1%.
2 Objektivními důvody pro neuvedení stadia onemocnění jsou nálezy DCO nebo při pitvě, velmi časná úmrtí pacienta, nemocní neléčeni pro kontraindikace onkologické léčby, odmítnutí léčby pacientem. Není-li neuvedení stadia vysvětleno, je záznam považován za chybně neúplný. Záznamy bez uvedeného stadia nejsou dále započítávány do očekávaného počtu pacientů s protinádorovou léčbou.

 

Prediktivní odhady celkové prevalence v roce 2013 – výpočet s korekcí dle modelů přežití

ZN močového měchýře (C67)

Predikované hodnoty pro rok 2013

Prevalence

(90 % interval spolehlivosti)

Stadium I

13 449

(13 258; 13 640)

Stadium II

3126

(3034; 3218)

Stadium III

671

(628; 714)

Stadium IV

1282

(1223; 1341)

Klinické stadium neznámo1

2613

(2529; 2697)

CELKEM

21 141

(20 672; 21 610)

1 Objektivními důvody pro neuvedení stadia onemocnění jsou nálezy DCO nebo při pitvě, velmi časná úmrtí pacienta, nemocní neléčeni pro kontraindikace onkologické léčby, odmítnutí léčby pacientem. Není-li neuvedení stadia vysvětleno, je záznam považován za chybně neúplný. Záznamy bez uvedeného stadia nejsou dále započítávány do očekávaného počtu pacientů s protinádorovou léčbou.

 

Souhrnný odhad počtu pacientů, kteří v roce 2013 pravděpodobně prodělají relaps do diseminovaného stádia nebo progresi onemocnění

ZN močového měchýře (C67)
Klinické stadium základního onemocnění

Predikované hodnoty pro rok 2013

Diseminované relapsy nebo progrese

(90 % interval spolehlivosti)

Stadium I

310

(281; 339)

Stadium II

156

(135; 177)

Stadium III

59

(46; 72)

Stadium IV

104

(87; 121)

CELKEM

629

(549; 709)

 

Souhrnný odhad počtu pacientů potenciálně léčených v roce 2013

ZN močového měchýře

(C67)

Nově diagnostikovaní léčení pacienti v roce 2013

(Klinické stadium I – III)

Počty pacientů léčených v roce 2013 v klinickém stadiu IV

Nově diagnostikovaní léčení pacienti ve stadiu IV

Léčená relabující a progredující onemocnění u pacientů diagnostikovaných v minulých letech

Stadium I

1963 (1747; 2179)

239 (198; 279)

462 (403; 521)

Stadium II

475 (427; 522)

Stadium III

152 (121; 183)

CELKEM

2590 (2259; 2884)

701 (601; 800)

 3291 (2896; 3684)

Poznámka: podíl pacientů léčených protinádorovou terapií v jednotlivých stadiích (dle dat NOR za období 2005-2009): stadium I 97,1%, stadium II 93,6%, stadium III 86,9%, stadium IV 73,5%.

 

Poslední aktualizace: 21.11.2012