ISSN 1804-6371
 
 

Predikce počtu léčených pacientů s nádory močového měchýře v ČR v roce 2012

Tato zpráva stručně sumarizuje analýzy dostupných populačních dat ČR provedené s cílem odhadnout incidenci a prevalenci pacientů s uroonkologickými diagnózami pro rok 2012. Predikce incidence a prevalence byly následně korigovány pravděpodobnostními modely přežití, což umožnilo spolehlivý odhad počtu pacientů, kteří v roce 2012 pravděpodobně absolvují určitou fázi protinádorové terapie. Odhady respektují věk pacienta a pokročilost onkologického onemocnění, tedy klinické stadium, a jsou provedeny s ohledem na měnící se demografické parametry populace. Zvláštní pozornost je věnována nově diagnostikovaným pokročilým stadiím zhoubných nádorů, a dále relapsům a progresím dříve diagnostikovaných onemocnění. Základem pro všechny provedené odhady byla populační epidemiologická data (Národní onkologický registr ČR, viz též www.svod.cz), dále demografická data a registr zemřelých ČR. Populační odhady budou v dalších verzích upřesněny a lokalizovány i pro podmínky regionů ČR a budou odhadnuty počty pacientů pro farmakoekonomické analýzy.

Zprávu vypracoval autorský kolektiv pod vedením:
doc. RNDr. L. Dušek, Ph.D., prof. MUDr. R. Vyzula, CSc., prof. MUDr. J. Abrahámová, DrSc., doc. MUDr. J. Fínek, CSc., prof. MUDr. L. Petruželka, CSc., prof. MUDr. J. Vorlíček, CSc.

Autorský kolektiv:
RNDr. O. Májek; Mgr. J. Koptíková, Ph.D.; RNDr. T. Pavlík, Ph.D.; RNDr. J. Mužík, Ph.D.

Upozornění: Metodika a definice zdrojových dat jsou zpracovány v samostatném článku.


 

Prediktivní odhady celkové incidence v roce 2012

ZN močového měchýře (C67)

Predikované hodnoty pro rok 2012

Incidence1

(90% interval spolehlivosti)

Stadium I

2040

(1844; 2235)

Stadium II

469

(414; 522)

Stadium III

176

(139; 214)

Stadium IV

283

(235; 330)

Stadium neznámo z objektivních důvodů2

57

(49; 66)

Stadium neznámo bez udání důvodu2

69

(58; 79)

CELKEM

3094

(2739; 3446)

1 Údaj obsahuje úplnou incidenci nádorového onemocnění včetně nových nádorů diagnostikovaných u onkologických pacientů. První nádory v dané lokalizaci u pacientů, kteří již v minulosti onemocněli jiným nádorovým onemocněním, představují 14,1 % uvedeného počtu u stadia I, 16,7 % u stadia II, 16,8 % u stadia III, 17,8 % u stadia IV a 20,3 % u onemocnění s neznámým stadiem. Nádory u pacientů, kteří již v minulosti onemocněli stejným onemocněním, představují u uvedených stadií 15,1 %, 7,6 %, 5,3 %, 3,6 % a 0,8 %.
2 Objektivními důvody pro neuvedení stadia onemocnění jsou nálezy DCO nebo při pitvě, velmi časná úmrtí pacienta, nemocní neléčeni pro kontraindikace onkologické léčby, odmítnutí léčby pacientem. Není-li neuvedení stadia vysvětleno, je záznam považován za chybně neúplný. Záznamy bez uvedeného stadia nejsou dále započítávány do očekávaného počtu pacientů s protinádorovou léčbou.

 

Prediktivní odhady celkové prevalence v roce 2012 – výpočet s korekcí dle modelů přežití

ZN močového měchýře (C67)

Predikované hodnoty pro rok 2012

Prevalence

(90 % interval spolehlivosti)

Stadium I

13 074

(12 886; 13 262)

Stadium II

3020

(2930; 3110)

Stadium III

652

(610; 694)

Stadium IV

1174

(1118; 1230)

Klinické stadium neznámo1

2855

(2767; 2943)

CELKEM

20 775

(20 311; 21 239)

1 Objektivními důvody pro neuvedení stadia onemocnění jsou nálezy DCO nebo při pitvě, velmi časná úmrtí pacienta, nemocní neléčeni pro kontraindikace onkologické léčby, odmítnutí léčby pacientem. Není-li neuvedení stadia vysvětleno, je záznam považován za chybně neúplný. Záznamy bez uvedeného stadia nejsou dále započítávány do očekávaného počtu pacientů s protinádorovou léčbou.

 

Souhrnný odhad počtu pacientů, kteří v roce 2012 pravděpodobně prodělají relaps do diseminovaného stádia nebo progresi onemocnění

ZN močového měchýře (C67)
Klinické stadium základního onemocnění

Predikované hodnoty pro rok 2012

Diseminované relapsy nebo progrese

(90 % interval spolehlivosti)

Stadium I

311

(282; 340)

Stadium II

140

(121; 159)

Stadium III

54

(42; 66)

Stadium IV

86

(71; 101)

CELKEM

591

(516; 666)

 Souhrnný odhad počtu pacientů potenciálně léčených v roce 2012*

ZN močového měchýře

(C67)

Nově diagnostikovaní léčení pacienti v roce 2012

(Klinické stadium I – III)

Počty pacientů léčených v roce 2012 v klinickém stadiu IV

Nově diagnostikovaní léčení pacienti ve stadiu IV

Léčená relabující a progredující onemocnění u pacientů diagnostikovaných v minulých letech

Stadium I

1989 (1798; 2179)

217 (180; 253)

453 (395; 510)

Stadium II

441 (390; 491)

Stadium III

153 (121; 186)

CELKEM

2583 (2309; 2856)

670 (575; 763)

Poznámka: podíl pacientů léčených protinádorovou terapií v jednotlivých stadiích (dle dat NOR za období 2004–2008): stadium I 97,5 %, stadium II 94,1 %, stadium III 86,9 %, stadium IV 76,6 %.

* Odhad nezahrnuje pacienty léčené pro neterminální relapsy a pacienty v dlouhodobé dispenzarizaci

 

Poslední aktualizace: 25.9.2011