ISSN 1804-6371
 
 

Zdrojová data – databáze I-COP

<<<Zpět: Úvod<<< >>>Pokračovat: Výsledky>>>

 

Nemocniční informační systémy (NIS) obsahují řadu cenných informací, jejich přímé a standardizované využití pro analýzy však bývá problematické. Nemocnice bohužel provozují rozdílné NIS, které obvykle neobsahují data ve strukturované podobě. Nadto data nejsou vždy snadno dostupná s přiměřenými náklady pro provozovatele. Při řešení tohoto problému jsme se rozhodli jako zdroj administrativních dat použít výkazy plátcům zdravotní péče, tzv. k-dávky. Tyto výkazy jsou povinné, dostupné v nemocnici za několik let zpětně a nezávislé na konkrétním uspořádání NIS. Technicky jsou k-dávky textové soubory s definovanou strukturou danou metodikou plátců péče. Jde tedy o standardizovaný a aktualizovaný zdroj informací. V k-dávkách lze pro konkrétního pacienta nalézt údaje o provedených výkonech a podaných přípravcích v rámci hospitalizační i ambulantní péče. V zásadě lze konstatovat, že k-dávky popisují kompletně proces péče v daném zdravotnickém zařízení, především s ohledem na provozní stránku. Využití těchto administrativních dat ve vybraných onkologických centrech ČR umožňuje systém I-COP, budovaný v rámci projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/31.0020 (MŠMT: Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu a modernizaci vzdělávání v lékařských a příbuzných medicínských oborech).

K-dávky jsou v systému I-COP zpracovávány jako anonymizované záznamy a na základě databázových slovníků udržujících historii struktury je provedena identifikace a extrakce jednotlivých strukturovaných položek. Tyto údaje jsou uloženy do první vrstvy DB I-COP.

Dalším zdrojem dat pro hodnocení onkologické péče v ČR je Národní onkologický registr (NOR ČR) jako strukturovaná databáze, do které je povinně zaznamenán každý nově diagnostikovaný novotvar v ČR již od roku 1976. Tato epidemiologická databáze obsahuje základní klinické parametry, jako diagnózu a stadium zhoubného novotvaru, které významně rozhodují o prognóze pacienta a předpokládané léčbě. NOR ČR obsahuje i záznamy o primárně nasazené léčbě. Registr se zabývá zejména primární diagnostikou a léčbou nádorových onemocnění, další proces léčby pacienta je však zachycen nedostatečně.

Řešení, které se nabízí, je spojení obou datových zdrojů v jednom systému. Spojená databáze I-COP představuje systém, kde se potkávají administrativní záznamy konkrétního onkologického pacienta daného zdravotnického zařízení s jeho záznamem v NOR. Systém eliminuje dílčí nevýhody obou výše zmíněných datových zdrojů; NOR popisuje, koho dané zdravotnické zařízení léčí, k-dávky popisují, jakým způsobem léčba proběhla. Databáze I-COP pracuje jako samostatný datový zdroj, který umožňuje provádění exportů pro realizaci pokročilých analytických zpracování.

Pro pilotní studii, jejíž výsledky jsou publikovány v tomto sdělení, byla použita data z 15 nemocnic tvořících 11 KOC. To odpovídá přibližně 80 % celkové spádové oblasti KOC v ČR. Aktuálně dostupná data obsahují datový soubor pacientů podstupujících péči v letech 2007–2012, pro účely některých analýz je sledované období omezeno. Výstupy jsou strukturované do kapitol věnovaných významným parametrům léčebné péče, tedy objem péče, její dostupnost, léčebné standardy a postupy a v neposlední řadě dosahované výsledky.

 

<<<Zpět: Úvod<<< >>>Pokračovat: Výsledky>>>