ISSN 1804-6371
 
 

Aktuální projekty, analýzy a publikace

Analýzy


Objem péče a léčba metastatického zhoubného nádoru prostaty v ČR: rozbor reálných dat z klinické praxe

Zprávu zpracoval autorský kolektiv:

Ondřej Májek, Bohuslav Melichar, Jindřich Fínek, Michal Burger, Michal Uher, Petr Klika, Milan Blaha, Jan Mužík, Tomáš Pavlík, Ladislav Dušek

Souhrn:
Práce popisuje model komplexní databáze (projekt I-COP), která umožňuje hodnotit data z klinické praxe komplexních onkologických center (KOC) v ČR. Cílem studie bylo zmapovat objem péče poskytované pacientům se ZN prostaty v síti KOC a popsat stávající klinickou praxi při péči o tyto pacienty. Dále jsme s pomocí dostupných dat identifikovali kohortu pacientů vhodnou pro srovnání výsledků léčby kastračně rezistentního karcinomu prostaty po selhání chemoterapeutického režimu s docetaxelem. Základní vstupní charakteristiky a výsledky léčby takto identifikované kohorty byly porovnány s kontrolní skupinou registrační studie přípravku enzalutamid. Analýza tak přináší datový základ pro budoucí hodnocení nově nastupujících léků.

Přejít na zprávu


Číselné podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii: Analýzy dostupných populačních dat a predikce pro období let 2011-2015 – zhoubný nádor prostaty

Zprávu zpracoval autorský kolektiv pod vedením:

L. Dušek, R. Vyzula, B. Melichar, J. Abrahámová, J. Fínek, L. Petruželka, J. Vorlíče

Autorský kolektiv Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity:

O. Májek, T. Pavlík, J. Mužík, L. Dušek

Souhrn:
Tato zpráva stručně sumarizuje analýzy dostupných populačních dat ČR provedené s cílem odhadnout incidenci a prevalenci pacientů se zhoubným nádorem (ZN) prostaty pro léta 2011-2015. Predikce incidence a prevalence byly následně korigovány pravděpodobnostními modely přežití, což umožnilo spolehlivý odhad počtu pacientů, kteří v příslušném roce pravděpodobně absolvují určitou fázi protinádorové terapie. Odhady respektují věk pacienta a pokročilost onkologického onemocnění, tedy klinické stadium, a jsou provedeny s ohledem na měnící se demografické parametry populace. Zvláštní pozornost je věnována nově diagnostikovaným pokročilým stadiím zhoubných nádorů, a dále relapsům a progresím dříve diagnostikovaných onemocnění. Základem pro všechny provedené odhady byla populační epidemiologická data (Národní onkologický registr ČR, viz též www.svod.cz), dále demografická data a registr zemřelých ČR.

Přejít na zprávu


 

Projekty

Klinický registr UJO (Urology Joins Oncology)

Projekt je koncipován jako klinický registr zaměřený na neintervenční sledování pacientů s hormonálně refrakterním karcinomem prostaty (HRPC). Registr sleduje primárně klinické a výzkumné cíle a usiluje o vytvoření datové základny, která bude informovat o diagnostických a léčebných postupech. Výsledná databáze umožní hodnocení rizikových a prognostických faktorů a zavede referenční informační systém pro sledování hlavních léčebných strategií. Projekt posílí vzájemnou komunikaci klinických pracovišť, která jsou zapojena do léčby karcinomu prostaty v ČR, a přispěje k implementaci elektronické dokumentace pacienta s touto diagnózou. Projekt je vybaven on-line dostupným informačním systémem, u kterého je zajištěn centrální management dat a navazující informační servis. Pacienti vedení v databázi předem vyjadřují svůj informovaný souhlas se zpracováním svých dat.

Hlavním specifikem projektu je spolupráce dvou odborných společností a lékařských specializací – urologů a onkologů. Specialista urolog iniciuje vstup pacienta do informačního systému zadáním prokázané diagnózy hormonálně refrakterního karcinomu prostaty (HRPC). Paralelně odesílá pacienta ke konzultaci a případně následné protinádorové terapii na vybrané onkologické centrum. Projekt nijak nepředepisuje ani odeslání pacienta ani místo, na které má být odeslán. Veškeré kroky – včetně indikace k protinádorové léčbě – jsou rozhodovány na základě uvážení ošetřujícího lékaře. Je-li pacient na onkologické pracoviště odeslán, existuje k němu již parametrický záznam v informačním systému projektu. Na tento záznam onkologické pracoviště navazuje a dále s ním pracuje. Podle potřeby může být diagnóza dále verifikována, je zahájena terapie zhoubného nádoru a následně je pacient k udržovací terapii a dispenzarizaci odeslán zpět na urologické pracoviště. Informační systém, který tuto spolupráci provazuje, umožňuje přímou komunikaci zapojených lékařů nad zadanými daty i sdílení těchto záznamů mezi specializacemi.

Projekt velmi podstatně posiluje vzájemnou komunikaci zapojených lékařských pracovišť nad daty pacienta. Taková komunikace dnes není v ČR v širším měřítku možná, neboť ji neumožňuje stav nemocničních informačních systémů. Komunikace lékařů různých specializací je v projektu podporována dvěma způsoby:

  • formou elektronického konzilia a diskusních klubů, kde bude možno konzultovat klinické problémy, aniž by ještě muselo nutně dojít k přesunu pacienta,
  • formou sdílené elektronické dokumentace, pokud bude pacient v určité fázi léčby mezi klinickými pracovišti migrovat.

Odborná rada: doc. MUDr. M. Babjuk, CSc., doc. MUDr. J. Fínek, CSc., MUDr. M. Matoušková, prof. MUDr. D. Pacík, CSc., prof. MUDr. L. Petruželka, CSc.
Start projektu: březen 2008
WWW stránky projektu

Klinický registr CAPROS (Carcinoma Prostate Screening)

Projekt CAPROS usiluje o zlepšení včasného záchytu karcinomu prostaty pomocí sledování v parametrickém klinickém registru.

Projekt je koncipován jako prospektivní sběr klinických dat v lokálním a později i plošném databázovém systému. V parametrickém a logicky uspořádaném systému je sledována nejen diagnostická identifikace onemocnění, ale i postup a výsledky léčení karcinomu prostaty včetně detailního sledování komplikací a rizikových událostí. Výsledky projektu metodicky přispějí k exaktnímu hodnocení diagnostiky a léčby pacientů s touto chorobou a pomohou optimalizovat léčebnou péči.

Primárním cílem projektu CAPROS je zajistit regionálně řízený a validovaný program screeningu karcinomu prostaty, a to nejprve na modelu Olomouckého kraje. Toho lze dosáhnout postupným plněním dílčích cílů:

  1. Vytvořit on-line dostupný a centrálně spravovaný informační systém, umožňující spolupráci neomezeného počtu různě situovaných klinických pracovišť (praktičtí lékaři, diagnostická centra, nemocnice, onkologická centra).
  2. Optimalizovat informační systém pro proces organizace, sběru dat a hodnocení screeningu karcinomu prostaty, v první fázi na regionální úrovni:
    - rozdělení databáze a systému řízení projektu na screeningovou a diagnosticko-klinickou část,
    - zajistit otevřenost systému pro přihlašující se klinická pracoviště a možnost nabízet účast v projektu dalším pracovištím.
  3. Zajistit funkčnost a stabilitu systému tak, aby se dal rozšířit i na další regiony.
  4. Podpořit cíle projektu vybudováním komunikačního portálu, který by pro screeningový proces přinášel adekvátní informace: normy, postupy, doporučení, výsledky, .....

Odborný garant: doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D. (Urologická klinika FN Olomouc)
Start projektu: leden 2008
WWW stránky projektu

 

Poslední aktualizace: 18.3.2014

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-05-19]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.