ISSN 1804-6371
 
 

Objem péče a léčba metastatického zhoubného nádoru prostaty v ČR: rozbor reálných dat z klinické praxe

Ondřej Májek1, Bohuslav Melichar2, Jindřich Fínek3, Michal Burger1, Michal Uher1, Petr Klika1, Milan Blaha1, Jan Mužík1,
Tomáš Pavlík1, Ladislav Dušek1

1 Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity
2 Fakultní nemocnice Olomouc
3 Fakultní nemocnice Plzeň

Úvod

Současná metodika stanovení výše a podmínek úhrady léčivých přípravků klade zásadní důraz na důkazy o přínosech posuzovaných léků z reálné klinické praxe [1]. Plnění tohoto požadavku je ale v praxi komplikováno komplexností příslušných analytických metod [2] a rovněž limitovanými datovými zdroji pro spolehlivá hodnocení. Administrativní data vznikající při procesu úhrady zdravotní péče jsou sice reprezentativní a přesná, obsahují však jen základní informace o poskytnuté zdravotní péči. Využití elektronických zdravotních záznamů je bohužel stále omezeno chybějící strukturovaností a nedostatečnou standardizací datových modelů, které neumožňují smysluplné analýzy obsažených údajů. Jediným řešením je tedy spojování administrativních a klinických údajů do jednotného datového zdroje [3]. Ukázku takového nového zdroje údajů a jeho využití popisujeme na příkladu péče o pacienty se zhoubným nádorem (ZN) prostaty v ČR. Léčebné výsledky pacientů s kastračně rezistentním karcinomem prostaty (CRPC), letálním stadiem tohoto onemocnění, zůstávají stále neuspokojivé, velkou naději však představují inovativní léky, jejichž účinnost byla doložena u pacientů s CRPC po selhání chemoterapie docetaxelem, včetně kabazitaxelu [4], inhibitoru androgenní biosyntézy abirateron acetátu [5] a inhibitoru signalizace androgenních receptorů enzalutamidu [6]. S příchodem nových léků přirozeně narůstá potřeba analýz postupů v klinické praxi a dosahovaných výsledků péče.

Práce popisuje model komplexní databáze (projekt I-COP), která umožňuje hodnotit data z klinické praxe komplexních onkologických center (KOC) v ČR. Cílem studie bylo zmapovat objem péče poskytované pacientům se ZN prostaty v síti KOC a popsat stávající klinickou praxi při péči o tyto pacienty. Dále jsme s pomocí dostupných dat identifikovali kohortu pacientů vhodnou pro srovnání výsledků léčby kastračně rezistentního karcinomu prostaty po selhání chemoterapeutického režimu s docetaxelem. Základní vstupní charakteristiky a výsledky léčby takto identifikované kohorty byly porovnány s kontrolní skupinou registrační studie přípravku enzalutamid. Analýza tak přináší datový základ pro budoucí hodnocení nově nastupujících léků.

  >>>Zdrojová data – databáze I-COP>>>

 

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-06-21]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.