ISSN 1804-6371
 
 

Výzkumné projekty

Národní onkologický program on-line

Výzkumný projekt založený na vývoji prezentačního a komunikačního zázemí pro síť komplexních onkologických center České republiky. Je řízen odbornou radou složenou z čelních představitelů všech zapojených center, členů Výboru České onkologické společnosti významných expertů pracujících v dané oblasti. Tento informační portál propojuje významné celostátní informační a datové onkologické zdroje a tyto údaje zpřístupňuje veřejnosti v ČR i v zahraničí. Naleznete zde mimo jiné přehlednou a ucelenou prezentaci sítě onkologických center s podrobnými informacemi o každém pracovišti.
Více o projektu

Registr RENIS

Registr RenIS je neintervenční poregistrační databáze, zaměřená na sběr epidemiologických a klinických dat pacientů s karcinomem ledvin léčených cílenou léčbou v České republice. Aktuálně registr sleduje léčbu sorafenibem, sunitinibem, temsirolimem, everolimem, bevacizumabem a pazopanibem. Projekt byl iniciován z podnětu České onkologické společnosti ČLS JEP v červnu 2007. Získaná data umožní sledovat epidemiologickou charakteristiku pacientů, používané léčebné režimy, analýzu léčebných odpovědí, modelování vlivu rizikových faktorů na přežívání pacientů a detailní rozbor zaznamenaných nežádoucích účinků. Systém pro sběr těchto dat je primárně orientován na léčbu pokročilého onemocnění a diseminovaných relapsů, nicméně zahrnuje všechny podstatné údaje vázané k primárnímu nádoru. Univerzální a obecně platná datová struktura registru umožňuje detailní sledování jakéhokoli léčebného schématu v logickém kontextu vývoje nemoci a při respektování vlivu faktorů významně ovlivňujících léčebné výsledky.
Více o projektu

Cystectomy(Q-CZ) – registr CyRUS

Dne 1. 1. 2014 byl zahájen sběr dat v novém projektu garantovaném Českou urologickou společností ČLS JEP, registru cystektomií. Cílem projektu je vybudovat plošný celostátní registr s ambicí získat robustní a reprezentativní datovou základnu pro hodnocení dané oblasti péče. Pro celostátní sběr dat bude vyvinut centrální repozitář – registr ukládající anonymizovaná data dílčích databází a zajišťující centrální validaci dat, jejich management i analytické zpracování a reporting; v rámci tohoto řešení bude probíhat i anonymizované hlášení záznamů z jednotlivých center. Centrální úložiště systému obsahuje pouze plošná, anonymizovaná data, která neposkytuje žádným dalším subjektům a třetím stranám. Podle plánu projektu budou centra sledovat i následnou péči při propuštění pacienta do ambulantní sféry. Tato následná péče bude sledována především s ohledem na klinické standardy.
Více o projektu

 

Poslední aktualizace: 29.10.2021

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-04-21]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.