ISSN 1804-6371
 
 

Výzkumné projekty

Národní onkologický program on-line

Výzkumný projekt založený na vývoji prezentačního a komunikačního zázemí pro síť komplexních onkologických center České republiky. Je řízen odbornou radou složenou z čelních představitelů všech zapojených center, členů Výboru České onkologické společnosti významných expertů pracujících v dané oblasti. Tento informační portál propojuje významné celostátní informační a datové onkologické zdroje a tyto údaje zpřístupňuje veřejnosti v ČR i v zahraničí. Naleznete zde mimo jiné přehlednou a ucelenou prezentaci sítě onkologických center s podrobnými informacemi o každém pracovišti.
Více o projektu

Registr RENIS

Registr RenIS je neintervenční poregistrační databáze, zaměřená na sběr epidemiologických a klinických dat pacientů s karcinomem ledvin léčených cílenou léčbou v České republice. Aktuálně registr sleduje léčbu sorafenibem, sunitinibem, temsirolimem, everolimem, bevacizumabem a pazopanibem. Projekt byl iniciován z podnětu České onkologické společnosti ČLS JEP v červnu 2007. Získaná data umožní sledovat epidemiologickou charakteristiku pacientů, používané léčebné režimy, analýzu léčebných odpovědí, modelování vlivu rizikových faktorů na přežívání pacientů a detailní rozbor zaznamenaných nežádoucích účinků. Systém pro sběr těchto dat je primárně orientován na léčbu pokročilého onemocnění a diseminovaných relapsů, nicméně zahrnuje všechny podstatné údaje vázané k primárnímu nádoru. Univerzální a obecně platná datová struktura registru umožňuje detailní sledování jakéhokoli léčebného schématu v logickém kontextu vývoje nemoci a při respektování vlivu faktorů významně ovlivňujících léčebné výsledky.
Více o projektu

Cystectomy(Q-CZ) – registr CyRUS

Dne 1. 1. 2014 byl zahájen sběr dat v novém projektu garantovaném Českou urologickou společností ČLS JEP, registru cystektomií. Cílem projektu je vybudovat plošný celostátní registr s ambicí získat robustní a reprezentativní datovou základnu pro hodnocení dané oblasti péče. Pro celostátní sběr dat bude vyvinut centrální repozitář – registr ukládající anonymizovaná data dílčích databází a zajišťující centrální validaci dat, jejich management i analytické zpracování a reporting; v rámci tohoto řešení bude probíhat i anonymizované hlášení záznamů z jednotlivých center. Centrální úložiště systému obsahuje pouze plošná, anonymizovaná data, která neposkytuje žádným dalším subjektům a třetím stranám. Podle plánu projektu budou centra sledovat i následnou péči při propuštění pacienta do ambulantní sféry. Tato následná péče bude sledována především s ohledem na klinické standardy.
Více o projektu


 

Dřívě řešené projekty

Uranos

Klinický registr pacientů se zhoubnými nádory varlat. Projekt se zaměřuje na retrospektivní i prospektivní sběr klinických dat. Analýza retrospektivně posbíraných údajů přinese poučení z vývoje terapeutických přístupů a možností přes období více než 30 let. V prospektivní části bude realizována neintervenční studie vedoucí k registru pacientů léčených ve Fakultní Thomayerově nemocnici. Tento průběžný monitoring pacientů mimo jiné prověří navrženou elektronickou dokumentaci pacienta tak, aby mohla být nabídnuta k využití i dalším klinickým pracovištím ČR.
Více o projektu

CAPROS

Projekt CAPROS (CArcinoma PROstate Screening) usiluje o zlepšení včasného záchytu karcinomu prostaty pomocí sledování v parametrickém klinickém registru. Projekt je koncipován jako prospektivní sběr klinických dat v lokálním a později i plošném databázovém systému. V parametrickém a logicky uspořádaném systému je sledována nejen diagnostická identifikace onemocnění, ale i postup a výsledky léčení karcinomu prostaty včetně detailního sledování komplikací a rizikových událostí. Výsledky projektu metodicky přispějí k exaktnímu hodnocení diagnostiky a léčby pacientů s touto chorobou a pomohou optimalizovat léčebnou péči.
Více o projektu

UJO

Projekt je koncipován jako klinický registr zaměřený na neintervenční sledování pacientů s hormonálně refrakterním karcinomem prostaty (HRPC). Registr sleduje primárně klinické a výzkumné cíle a usiluje o vytvoření datové základny, která bude informovat o diagnostických a léčebných postupech. Výsledná databáze umožní hodnocení rizikových a prognostických faktorů a zavede referenční informační systém pro sledování hlavních léčebných strategií. Projekt posílí vzájemnou komunikaci klinických pracovišť, která jsou zapojena do léčby karcinomu prostaty v ČR, a přispěje k implementaci elektronické dokumentace pacienta s touto diagnózou. Projekt je vybaven on-line dostupným informačním systémem, u kterého je zajištěn centrální management dat a navazující informační servis. Pacienti vedení v databázi předem vyjadřují svůj informovaný souhlas se zpracováním svých dat.
Více o projektu

 

Poslední aktualizace: 9.10.2013