ISSN 1804-6371
 
 

Datové zdroje a registry v ČR

Pro hodnocení epidemiologie nádorů urogenitálního systému v České republice jsou na portálu Uroweb.czpoužity celopopulační databáze a data, což umožňuje získat úplnou představu o závažnosti a trendech této zdravotní problematiky. Základními datovými zdroji jsou Národní onkologický registr (NOR), demografické údaje o české populaci a databáze úmrtí podle příčiny.

Národní onkologický registr České republiky

Účelem Národního onkologického registru (dále jen NOR) je registrace onkologických onemocnění a periodické sledování jejich dalšího vývoje, tj. shromažďování dat, jejich verifikace, ukládání, ochrana a zpracování. NOR poskytuje souhrnné údaje pro statistické přehledy jak na národní, tak i mezinárodní úrovni, dále pro epidemiologické studie a zdravotnický výzkum. NOR je celoplošným populačním registrem, který navazuje na sledování novotvarů v populaci ČR zavedené v 50. letech 20. století a jako populační registr záznamů jednotlivých novotvarů je provozován ÚZIS ČR od roku 1976.

Údaje NOR slouží také k podpoře včasné diagnostiky a léčby novotvarů a přednádorových stavů, ke sledování trendů jejich výskytu, příčinných faktorů a společenských důsledků. Na populační úrovni jsou hodnoceny také výsledky léčby novotvarů formou analýzy přežití.

Souhrnná data jsou podkladem pro tvorbu, realizaci a vyhodnocování preventivních zdravotnických programů a pro odhady potřebných finančních nákladů na zabezpečení komplexní onkologické péče.

Demografické údaje o české populaci

Nezbytnými údaji pro hodnocení populační epidemiologie jsou data o struktuře populace České republiky podle věku a pohlaví v regionech v jednotlivých letech. Tyto údaje zjišťuje Český statistický úřad.

Informační systém List o prohlídce zemřelého

Informační systém List o prohlídce zemřelého slouží ke sběru dat o zemřelých a okolnostech úmrtí, zejména pak o příčinách smrti. Data získaná z Listu o prohlídce zemřelého jsou jedním z hlavních podkladů sloužících k vytváření statistiky úmrtnosti a příčin smrti, která je základní součástí monitorování zdravotního stavu populace.

 

 

Poslední aktualizace: 29. 10. 2021

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-06-21]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.