ISSN 1804-6371
 
 

Epidemiologie nádorů urogenitálního systému v České republice – současný stav a predikce dle aktualizovaných výstupů projektu UROWEB

Denisa Krejčí1,2, Jan Mužík1,2, Ivana Svobodová1,2, Michaela Zapletalová2, Ondřej Májek1,2, Lenka Šnajdrová1, Jana Prausová3, Marek Babjuk1,4, Ladislav Dušek1,2

1 Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
2 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha
3 Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
4 Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Odborná zpráva připravena k dalšímu publikačnímu zpracování v odborném tisku. Prochází odbornou oponenturou.

Citace: Krejčí D, Mužík J, Svobodová I, Zapletalová M, Májek O, Šnajdrová L, Prausová J, Babjuk M, Dušek L. Epidemiologie nádorů urogenitálního systému v České republice – současný stav a predikce dle aktualizovaných výstupů projektu UROWEB. Uroweb.cz [online]. 19. 6. 2019. ISSN 1804-6371. Dostupné z: http://www.uroweb.cz/index.php?pg=odborne-analyzy-a-publikace--epidemiologie-nadoru-urogenitalniho-systemu-v-ceske-republice.

Stáhnout publikaci ve formátu PDF (590 kB)

Souhrn

Zhoubné nádory urogenitálního systému představují epidemiologicky heterogenní skupinu, která zahrnuje časté onkologické diagnózy (ZN prostaty, ZN varlete, ZN ledviny mimo pánvičku a ZN močového měchýře), tak i nádory v našem regionu málo četné (ZN pyje, ZN ledvinné pánvičky, ZN močovodu, ZN jiných a neurčených močových orgánů, ZN jiných a neurčených mužských pohlavních orgánů). Celkově urologické malignity významně přispívají k celkové onkologické zátěži české populace, což potvrzují i mezinárodní srovnání (ČR vykazuje čtvrtou nejvyšší incidenci a čtvrtou až šestou nejvyšší mortalitu na ZN ledviny nejen v Evropě, ale i ve světě). Dle posledních dostupných dat Národního onkologického registru bylo v roce 2016 nově diagnostikováno 13 532 nádorů urogenitálního systému (11 649 u mužů, 1 883 u žen) a dle Českého statistického úřadu 3 491 pacientů (2 836 mužů, 655 žen) na tato onemocnění zemřelo. U většiny hlavních urologických malignit pozorujeme setrvalý nárůst incidence, avšak v posledním období se stabilizací trendu. Mortalita je u všech sledovaných diagnóz dlouhodobě stabilizována či klesající. Tyto trendy ukazují na prodlužující se přežití českých pacientů; zejména u nádorů prostaty a ledvin je v období 2013–2016 doložitelné zlepšení pětiletého relativního přežití ve srovnání s minulostí, k mírnému zlepšení dochází rovněž u ZN varlete. Naopak relativní pětileté přežití se za posledních dvanáct let významně nezměnilo u nádorů močového měchýře. Nárůst incidence při klesající mortalitě zvyšuje prevalenci nádorů urogenitálního systému, která v roce 2016 dosáhla hodnoty 111 229 osob. Jednoznačně se tedy jedná o velmi početnou skupinu onkologických diagnóz, která je epidemiologicky srovnatelná s nejpočetnějšími nádorovými onemocněními české populace.

Klíčová slova: zhoubné nádory, urogenitální systém, epidemiologie

Abstract

Genitourinary cancers represent an epidemiologically heterogeneous group of malignancies, involving common cancers (prostate, testicular, kidney and bladder cancer) as well as cancers less common and rather rare in Europe (penile, renal pelvis and ureteral cancer, malignancies of other and unspecified urinary and male genital organs). Overall, urological cancers contribute significantly to the total burden of cancer in the Czech Republic (CR), as confirmed by international comparisons (CR has the fourth highest incidence and 4th–6th highest mortality of kidney cancer both in Europe and worldwide). According to the latest available data from the Czech National Cancer Registry, a total of 13,532 new cases of genitourinary cancers were diagnosed in CR in 2016 (11,649 men, 1,883 women). According to the Czech Statistical Office, there were 3,491 deaths (2,836 men, 655 women) from genitourinary cancers in CR in 2016. Although incidence was rising steadily for the most common urological cancers, the trend has stabilised recently. In the long term, mortality has been stable or has even decreased. These trends have highlighted improving survival of Czech cancer patients: in particular, five-year relative survival for prostate and kidney cancer has markedly improved in 2013–2016 (as compared to previous periods), and mild improvement has also been observed in testicular cancer survival. By contrast, five-year relative survival for bladder cancer has not changed significantly over the last twelve years. Increasing incidence and decreasing mortality led to an increase in prevalence of genitourinary cancers, which amounted to 111,229 persons in 2016. Genitourinary cancers therefore represent a very important burden which is epidemiologically comparable to that of the most common cancers in the Czech population.

Keywords: cancer, genitourinary system, epidemiology

 

  >>>Pokračovat: Úvod>>>

 

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-06-21]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.