ISSN 1804-6371
 
 

Vítejte na portálu Uroweb.cz


Uroweb.cz je webový portál určený všem, kteří se zabývají nebo se zajímají o urologické malignity.
Cílem je: prezentace strategických dat a významu české urologie v léčbě urologických malignit, stejně jako hodnotná a využitelná elektronizace platných diagnostických a léčebných postupů a zavedení funkční regionální prezentace urologických pracovišť.

Uroweb.cz nabízí:

  • informace o epidemiologii, diagnostice a léčbě onkourologických onemocněních,
  • interaktivní softwarové nástroje pro analýzu a vizualizaci epidemiologických dat,
  • epidemiologické analýzy zhoubných urologických onemocnění na regionální a národní úrovni,
  • srovnání s mezinárodními daty,
  • informace o datových zdrojích a registrech, z nichž data pro veškeré analýzy vycházejí,
  • aktuální seznam urologických pracovišť v ČR,
  • odkazy na projekty zabývající se urologickými malignitami.

Novinky a zajímavosti

Archiv

Rok: 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009


Zvyšuje karcinom prostaty riziko kolorektálního karcinomu?
8.12.2016 proLékaře.cz | Další informace...

Každý šestý pacient s karcinomem prostaty má podle dostupných údajů další primární malignitu. Mezi různými druhy těchto malignit má zvláštní klinický význam kolorektální karcinom, protože jeho riziko může být zvýšeno léčbou karcinomu prostaty.

Léčba karcinomu prostaty může znamenat běh i na desetiletí
3.11.2016 proLékaře.cz | Další informace...

Moderní medicína se dostala do fáze, kdy mohou být některá i pokročilá nádorová onemocnění považována za chronické stavy. Příkladem je karcinom prostaty. Pacienti s ním mohou přežívat řádově roky a nezřídka umírají ze zcela nesouvisejících příčin.

Dialog Jessenius upozorňuje na edukační film pro onkologické pacienty
27.9.2016 novinky.cz | Další informace...

Jedním z hlavních témat letošního Urologického týdne jsou nádory močového měchýře. V souvislosti s tím připomíná obecně prospěšná společnost Dialog Jessenius potřebu informovat pacienty a jejich příbuzné o průběhu a možnostech léčby. Praktickým pomocníkem může být edukační film určený zejména pro mužské pacienty.

Vliv kouření na výskyt sekundárních nádorů močového měchýře u pacientů s nádory prostaty léčených radioterapií
5.9.2016 proLékaře.cz | Další informace...

Radioterapie karcinomu prostaty zvyšuje riziko sekundárních malignit v ozařované oblasti, a to především riziko urotelového karcinomu. Také kouření je obecně známým rizikovým faktorem nádorů močového traktu. Japonští autoři se pokusili zjistit, zda se tyto rizikové faktory mohou potencovat.

Lepší stratifikace rizika při diagnóze primárního karcinomu prostaty
13.8.2016 PLoS Medicine | Další informace...

V klinické studii autorského týmu Gnanapragasam et al. byly analyzovány klinické a patologické údaje více než 10 tisíc mužů s karcinomem prostaty. Cílem bylo otestovat výkonnost nového způsobu stratifikace rizika karcinomu prostaty, přičemž stratifikace zahrnovala 5 kategorií. Tato nová stratifikace se ukázala jako přesnější v prognóze úmrtí v souvislosti s karcinomem prostaty oproti současnému systému se 3 kategoriemi.

Hypofrakcionace: testováno, prokázáno
9.8.2016 proLékaře.cz | Další informace...

V časopisu Lancet Oncology byly publikovány dvě velké randomizované studie na téma karcinom prostaty a hypofrakcionace, tedy radioterapie prováděné v menším počtu frakcí o vyšší dávce. Přinášíme vám zajímavý komentář, který k těmto studiím publikoval W. Robert Lee z americké Dukeovy univerzity.

U nízké hodnoty PSA stačí kontrola jednou za pět let
1.8.2016 Zdroj: www.tribune.cz | Další informace...

Pacienti s nízkým rizikem vzniku karcinomu prostaty mohou být vyšetřeni v intervalu pěti let, míní američtí lékaři. Podle nich to je racionálnější, než screening každého muže každý rok již od věku 50 let do doby, než buď dostane ca prostaty, nebo zemře na něco jiného.

Kouření tabákových výrobků a mortalita na karcinom prostaty
8.6.2016 proLékaře.cz | Další informace...

Ve Spojených státech amerických došlo v poslední době k poklesu mortality na karcinom prostaty. Současně s tímto jevem došlo k poklesu prevalence kouření tabákových výrobků. Prezentovaná studie [1] se tak zabývala právě možnou souvislostí mezi kouřením a mortalitou na karcinom prostaty.

Vztah metabolického syndromu a karcinomu prostaty
1.5.2016 proLékaře.cz | Další informace...

Metabolický syndrom je spojen se zvýšeným výskytem karcinomu prostaty. Mimo jiné je asociován s častějším výskytem pokročilé dediferenciace tkáně, tedy s častějším zastoupením high-grade nádorů. Kanadská klinická studie [1] hodnotila, zda je metabolický syndrom spojen také s celkově nepříznivě hodnoceným finálním patologickým nálezem a s rizikem celkové rekurence nemoci u mužů, kteří podstoupili radikální prostatektomii.

Změny v prognostických a terapeutických parametrech karcinomu prostaty v letech 1990−2010
5.4.2016 proLékaře.cz | Další informace...

Karcinom prostaty je onemocnění s celosvětově rostoucím počtem nově zachycených případů. Podle statistických údajů je nejčastějším nádorovým onemocněním mužů v rozvinutých zemích a po karcinomu plic druhou nejčastější příčinou úmrtí z onkologických důvodů. Analýza německých lékařů [1] zhodnotila změny v prognostických a terapeutických parametrech karcinomu prostaty v letech 1990−2010.

Predikce počtu pacientů pro rok 2016
30.3.2016 Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity (IBA MU) | Další informace...

Na webu Uroweb.cz byly zveřejněny odhady počtu pacientů s uronkologickými diagnózami, kteří budou léčeni v roce 2016.

Prevalence incidentálních karcinomů prostaty − systematický přehled pitevních studií
6.3.2016 proLékaře.cz | Další informace...

Screening karcinomu prostaty může detekovat neprogresivní případy onemocnění, což vede ke stigmatizaci pacienta nadbytečnou léčbou. Výsledky systematického přehledu pitevních studií [1] totiž potvrzují vysoký výskyt incidentálního karcinomu prostaty u starších mužů, kteří zemřeli v důsledku jiných příčin.

Axitinib v léčbě pokročilého karcinomu ledviny
2.3.2016 IBA MU | Další informace...

Karcinom ledviny se v mnoha ohledech velmi specifickým onemocněním, který se od ostatních zhoubných nádorů liší zejména svým biologickým chováním. V terapii karcinomu ledviny jsou nejsou účinné cytotoxické látky, radioterapie, hormonální léčba ani léčba cytokiny. Slibné výsledky však již v roce 2011 přinesla klinická studie AXIS [1], jejíž závěry potvrdila i nedávná přehledová studie [2].

Nízká hladina vitamínu D jako prediktor agresivního karcinomu prostaty
1.3.2016 Tisková zpráva Severozápadní univerzity (Northwestern University) | Další informace...

Nízká hladina vitamínu D v krvi může signalizovat agresivní karcinom prostaty. Tvrdí to alespoň autoři studie, která byla právě publikována v odborném časopise Journal of Clinical Oncology [1].

Pro-neuropeptid Y jako prognostický biomarker agresivního karcinomu prostaty?
7.2.2016 LabMedica.com | Další informace...

Nadměrná exprese pro-neuropeptidu Y (pro-NPY) by se mohla stát prognostickým biomarkerem agresivního karcinomu prostaty. Tvrdí to alespoň autoři studie, která byla právě publikována v odborném časopise European Urology [1].

Léčba kostních komplikací pokročilého karcinomu prostaty
18.1.2016 proLékaře.cz | Další informace...

Pokročilé stadium karcinomu prostaty je spojeno s kostními komplikacemi. Tyto komplikace do značné míry ovlivňují kvalitu života pacientů, zhoršují jejich přežívání a jsou velmi bolestivé. Jejich terapii shrnuje přehledový článek amerických a kanadských autorů publikovaný v prestižním časopisu Nature Reviews Clinical Oncology [1].

Možnosti antiresorpční terapie u metastatického karcinomu prostaty
7.1.2016 proLékaře.cz | Další informace...

Rakovina prostaty je nejčastějším nádorovým onemocněním mužů a je druhou nejčastější příčinou úmrtí souvisejících s onkologickými chorobami u mužů. Kostní metastázy jsou velmi častou součástí pokročilého onemocnění. Léčba antiresorpčními léčivy – bisfosfonáty a denosumabem – prokázala pozitivní efekt ve smyslu snížení rizik komplikací spojených s kostním zdravím a také preventivní efekt proti léčbou indukované ztrátě kostní hmoty.


Zpět

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-07-15]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.