ISSN 1804-6371
 
 

Vítejte na portálu Uroweb.cz


Uroweb.cz je webový portál určený všem, kteří se zabývají nebo se zajímají o urologické malignity.
Cílem je: prezentace strategických dat a významu české urologie v léčbě urologických malignit, stejně jako hodnotná a využitelná elektronizace platných diagnostických a léčebných postupů a zavedení funkční regionální prezentace urologických pracovišť.

Uroweb.cz nabízí:

  • informace o epidemiologii, diagnostice a léčbě onkourologických onemocněních,
  • interaktivní softwarové nástroje pro analýzu a vizualizaci epidemiologických dat,
  • epidemiologické analýzy zhoubných urologických onemocnění na regionální a národní úrovni,
  • srovnání s mezinárodními daty,
  • informace o datových zdrojích a registrech, z nichž data pro veškeré analýzy vycházejí,
  • aktuální seznam urologických pracovišť v ČR,
  • odkazy na projekty zabývající se urologickými malignitami.

Novinky a zajímavosti

Archiv

Rok: 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009


Predikce počtu pacientů se zhoubnými nádory prostaty pro období 2011–2015
5.12.2013 | Další informace...

V sekci pro nádory prostaty byla publikována zpráva vypracovaná Institutem biostatistiky a analýz MU a odborným týmem České onkologické společnosti ČLS JEP, která poskytuje detailní predikce počtu pacientů s tímto onemocněním v periodě 2011–2015.

Predikce počtu pacientů pro rok 2014
4.12.2013 | Další informace...

Na webu Uroweb.cz byly zveřejněny odhady počtu pacientů s uronkologickými diagnózami, kteří budou léčeni v roce 2014.

Tisková zpráva k vydání publikace OECD Health Policy Studies - Cancer Care: Assuring Quality to Improve Survival
21.11.2013 ÚZIS, ČOS ČLS JEP | Další informace...

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) vydala 30. října 2013 publikaci „Onkologická péče“ shrnující ukazatele péče o pacienty se zhoubnými novotvary v zúčastněných zemích.

Nový registr cystektomií
22.10.2013 | Další informace...

Dne 1. 1. 2014 bude zahájen sběr dat v novém projektu garantovaném Českou urologickou společností ČLS JEP, registru cystektomií. Cílem projektu je vybudovat plošný celostátní registr s ambicí získat robustní a reprezentativní datovou základnu pro hodnocení dané oblasti péče.

Projektová dokumentace k verzi 3.00
26.9.2013 | Další informace...

Byla publikována nová verze projektové dokumentace k portálu Uroweb.cz.

Aktualizace monitoringu výsledků a kvality péče
20.9.2013 | Další informace...

Na webových stránkách Uroweb.cz byla publikována aktualizovaná analýza přežití pacientů s uroonkologickými malignitami.

Praktická urologie v kazuistikách

Nová kniha Praktická urologie v kazuistikách je dílem kolektivu předních českých urologů pod vedením MUDr. Michaely Matouškové. Publikace předkládá na 232 stranách současné možnosti diagnostiky i léčby vybraných urologických, andrologických a uroonkologických onemocnění. Pro názornost jsou kapitoly doplněny kazuistikami.

Když toxicita koreluje s úspěchem léčby
13.5.2013 Medical Tribune 9/2013 | Další informace...

Léčebný algoritmus u metastazujícího karcinomu ledviny patří mezi nejsložitější onkologická terapeutická schémata. O co menší roli tu hraje chemoterapie, o to širší je spektrum cílené léčby, jež se navíc rychle rozšiřuje. Nejnovějšímu vývoji v této oblasti se věnovalo sympozium, které v rámci letošních Brněnských onkologických dnů podpořila společnost Pfizer. Jedním z jeho témat byly klinické prediktivní markery léčby tyrosinkinázovými inhibitory.

Česká protinádorová vakcína: mezi pokorou a hrdostí
2.5.2013 Medical Tribune 8/2013 | Další informace...

Evropská léková agentura schválila globální klinickou studii fáze III, hodnotící účinnost a bezpečnost terapeutické protinádorové vakcíny. Ta původně vznikla na Ústavu imunologie 2. LF UK. "Něco takového se v Česku nepovedlo po desítky let," míní přednostka ústavu prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.

Aktualizace epidemiologických dat
27.3.2013 | Další informace...

Data v interaktivních analytických nástrojích byla aktualizována o údaje Národního onkologického registru z roku 2010.

Zhoubné nádory v ČR v roce 2010 v datech NOR
21.3.2013 Zdroj: ÚZIS, ČTK, Medical Tribune | Další informace...

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR vydal aktuální shrnutí zátěže české populace onkologickými onemocnění v roce 2010. Z ní vyplývá, že incidence vzrostla o 4 %, zatímco mortalita o 0,6 %. Po věkové standardizaci na evropskou populaci došlo proti roku 2009 k mírnému růstu incidence (o 2,4 %) a poklesu mortality (o 0,9 %). Mezi nejčetnější diagnózy patří i urologické malignity, zejména nádory prostaty a ledvin.

Léčba rakoviny prostaty: srovnání nákladů a účinnosti

Dosud nejrozsáhlejší studie porovnávající hlavní modality léčby rakoviny prostaty z hlediska efektivity a ekonomické náročnosti byla publikována v BJU International.


Zpět

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-07-15]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.