ISSN 1804-6371
 
 

Když toxicita koreluje s úspěchem léčby

Léčebný algoritmus u metastazujícího karcinomu ledviny patří mezi nejsložitější onkologická terapeutická schémata. O co menší roli tu hraje chemoterapie, o to širší je spektrum cílené léčby, jež se navíc rychle rozšiřuje. Nejnovějšímu vývoji v této oblasti se věnovalo sympozium, které v rámci letošních Brněnských onkologických dnů podpořila společnost Pfizer. Jedním z jeho témat byly klinické prediktivní markery léčby tyrosinkinázovými inhibitory.


V úvodu sympozia se s určitým nadhledem na cílenou léčbu pokročilého renálního karcinomu podíval MUDr. Jiří Tomášek z Masarykova onkologického ústavu. „Je‑li karcinom ledviny zachycen včas, ve stadiu lokalizovaného, nemetastatického onemocnění, tak pětileté přežití přesahuje 90 procent. Téměř u třetiny je ale nemoc odhalena až ve IV. klinickém stadiu. Pět let přežívá jen 10 až 20 % těchto pacientů. Právě pro tyto nemocné představuje cílená léčba naději, a to už jen proto, že na klasickou chemoterapii je tento nádor rezistentní.“ Z hlediska strategie léčby představují podle MUDr. Tomáška specifickou skupinu pacienti, kteří mají resekabilní primární tumor s mnohočetným metastatickým rozsevem. „U těch ve vybraných případech provádíme cytoredukční nefrektomii a teprve potom nasadíme první linii systémové terapie. U neresekabilních nádorů nebo neoperovatelných pacientů přistupujeme k první linii léčby okamžitě.“

13.5.2013 Medical Tribune 9/2013


Zpět

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2023. [cit. 2023-01-28]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.