ISSN 1804-6371
 
 

Pokroky v léčbě renálního karcinomu

Přehled studií zabývajících se léčbou nádorů ledvin, které byly prezentovány na ASCO 2012 v Chicagu, přináší článek v Medical Tribune.


Jedná se o následující sdělení:

  • Objektivní odpověď (OR) na sunitinib u metastatického karcinomu ledviny (mRCC): analýza 1 059 pacientů léčených v klinických studiích
  • Axitinib v první linii léčby metastatického karcinomu ledvin (mRCC): analýzy celkové účinnosti a farmakokinetiky (FK) randomizované studie fáze II
  • Studie fáze III AXIS srovnávající axitinib a sorafenib u metastatického karcinomu ledvin: aktualizované výsledky u pacientů léčených cytokiny

 

8.8.2012


Zpět

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-06-21]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.