ISSN 1804-6371
 
 

Aktualizované hodnoty populačního přežití u urologických malignit v ČR

V září 2010 byla ve spolupráci České onkologické společnosti ČLS JEP a České urologické společnosti ČLS JEP provedena aktualizace referenčních hodnot populačního přežití onkologických pacientů pro recentní období let 2004–2007. Tato analýza pracuje s aktuálně dostupnými daty Národního onkologického registru ČR s ukončeným sledováním pacientů k 31. 12. 2007. Stejně jako u dříve publikovaných hodnot z období 2003–2005 jsou tak nyní k dispozici aktuální referenční hodnoty populačního přežití léčených pacientů s urologickými malignitami v ČR. Hodnoty přežití dosahovaného u českých pacientů jsou v tomto krátkém souhrnu interpretovány ve vztahu k protinádorové léčbě a také z hlediska dlouhodobého vývoje.


Přežití pacientů s nádory urogenitálního systému v ČR je hodnoceno pomocí mezinárodně platné metodiky na základě plně reprezentativních populačních dat (více o metodice hodnocení populačního přežití v ČR a datovém zázemí ČR najdete zde). Klíčovým prvkem při zpracování a interpretaci českých populačních dat je definice referenčního souboru hodnocených pacientů. K tomu lze dojít v rámci dat Národního onkologického registru ČR následujícím dělením:

 • Soubor všech pacientů s nenulovým přežitím. Takto definovaný soubor zahrnuje i pacienty, kteří neabsolvovali terapii z různých objektivních důvodů (časné úmrtí, kontraindikace léčby, odmítnutí léčby pacientem apod.). Z celkové populační databáze jsou vypuštěny pouze záznamy DCO a nálezy nádorů při pitvě. Výsledkem analýzy takto široce definovaného souboru je reprezentativní epidemiologický obraz o přežití, avšak s omezenou informační hodnotou pro hodnocení výsledků péče.
 • Soubor pacientů s kompletní a verifikovanou diagnostikou. Tento soubor již obsahuje pouze záznamy pacientů, u nichž proběhl celý diagnostický proces a u nichž bylo stanoveno klinické stadium onemocnění. Tyto záznamy lze sice označit za vysoce validní z hlediska kvality dat, nicméně jejich vypovídací hodnota vzhledem k výsledkům péče je stále omezená, neboť soubor obsahuje řadu problematických epidemiologických záznamů (časná úmrtí bez zahájené terapie a záznamy o neléčených pacientech, byť s ukončenou diagnostikou).
 • Soubor léčených pacientů. Soubor zahrnuje všechny záznamy vypovídající o výsledcích péče ve zdravotnických zařízeních zapojených do léčby onkologických pacientů. Vypuštěny jsou záznamy pacientů s časným úmrtím bez zahájené terapie a záznamy o neléčených pacientech z jiných důvodů (odmítnutí léčby, léčba nenasazena z důvodu velmi vysokého věku a špatného zdravotního stavu, aj.). Analýza takto definovaného souboru vypovídá o přežití skutečně léčených pacientů a může být považována za indikátor výsledků a kvality léčebné péče.

Počty pacientů v jednotlivých diagnostických skupinách dokumentuje tabulka 1. Výsledné referenční hodnoty 5letého pozorovaného i relativního přežití u léčených pacientů s nádory urogenitálního systému jsou pak uvedeny v tabulce 2 a na obrázku 1. Tyto hodnoty jsou doplněny 95% intervaly spolehlivosti a dílčími odhady přežití dle jednotlivých klinických stadií (tabulka 3 a obrázek 2). Pro správnou interpretaci výsledků je nutné uvést několik poznámek:

 • Celkové hodnoty 5letého přežití, prezentované bez dělení na klinická stadia, nelze mezi jednotlivými diagnózami jednoduše srovnávat, neboť jsou značně ovlivněny zastoupením klinických stadií. Příkladem je karcinom močového měchýře (C67) a karcinom prostaty (C61), které dosahují podobných hodnot 5letého relativního přežití. Tuto podobnost vysvětluje tabulka 3 a obrázek 2, které ukazují, že v případě karcinomu prostaty je v porovnání s karcinomem močového měchýře výrazně lepší přežití u všech klinických stadií, jsou-li stadia hodnocena odděleně. Podobnost celkového 5letého relativního přežití u obou diagnóz způsobilo vyšší procentuální zastoupení stadií III a IV u karcinomu prostaty (viz tabulka 1).
 • Výpočet relativního přežití může u méně nebezpečných diagnóz, zachycených v časném stadiu, vést k hodnotám blízkým nebo překračujícím hranici 100 % (jak ukazuje i tabulka 3 pro karcinom prostaty ve stadiu I), např. v důsledku zvýšené lékařské péče, sebekontroly a zdravějšího životního stylu těchto pacientů. V tomto případě lze konstatovat, že rakovina nezvyšuje riziko úmrtí nad úroveň mortality v obecné populací, která odpovídá skupině onkologických pacientů věkem a pohlavím.

 Výpočet 5letého přežití samozřejmě není omezen pouze na léčené pacienty, naopak, dá se říci, že tento postup je v populačním hodnocení přežití spíše výjimkou. O to zajímavější je srovnání přežití léčených pacientů s přežitím celého souboru pacientů s danou diagnózou, tedy s celkovým populačním obrazem. Srovnání hodnot 5letého relativního přežití všech pacientů s nenulovým přežitím, pacientů s kompletní a verifikovanou diagnostikou a referenčního souboru léčených pacientů dle jednotlivých diagnóz se věnuje tabulka 4 a obrázek 3. U jednotlivých diagnóz jsou patrné rozdíly v hodnotách přežití, které lze obecně vysvětlit zastoupením záznamů protinádorově neléčených pacientů ve skupině všech pacientů. Vyšší procento záznamů s nevyplněnou diagnostikou bez udání důvodu, které představují skutečné chybné záznamy v registru NOR, lze pozorovat u karcinomu prostaty a karcinomu močového měchýře (viz tabulka 1).

Další významnou analýzou je hodnocení trendu ve vývoji přežití v čase. Její význam je zřejmý, 5leté relativní přežití je jedním z důležitých indexů pro hodnocení výsledků léčebné péče o onkologického pacienta. Na druhou stranu je zde problémem vliv celé řady faktorů, ať už souvisejících s prevencí onemocnění, jeho diagnostikou nebo samotnou protinádorovou léčbou. Srovnání časových období prováděné v ČR respektuje definici časových období z mezinárodních studií tak, aby byl zároveň splněn předpoklad dostatečného počtu pacientů s jednotlivými diagnózami. Ve srovnání jsou tak uvažována čtyři následující časová období:

 • Analýza periody 2004–2007 – referenční hodnoty přežití
 • Analýza periody 2000–2003
 • Analýza kohorty pacientů diagnostikovaných v letech 1995–1999
 • Analýza kohorty pacientů diagnostikovaných v letech 1990–1994

Pro vzájemnou srovnatelnost byly hodnoty přežití standardizovány vzhledem k věkové struktuře onkologických pacientů ČR odpovídajících recentnímu období let 2004 až 2007.

Vývoj hodnot 5letého relativního přežití léčených pacientů s urologickými malignitami v ČR v čase pro všechna klinická stadia uvádí tabulka 5 a obrázek 4. U všech sledovaných diagnóz je vidět pozitivní posun v čase, který je nejvíce markantní v případě diagnóz karcinomu prostaty (C61) a ZN ledviny a jiných orgánů močových cest (C64-C66,C68). Jak již bylo uvedeno výše, tento posun však může souviset se změnou v zastoupení klinických stadií v jednotlivých obdobích, proto je třeba tyto výsledky interpretovat současně s vývojem hodnot 5letého relativního přežití pro jednotlivá klinická stadia. Vývoj v čase dle stadií je uveden na obrázku 5. Největší posun nastal u všech diagnóz po období 1990 – 1994, velmi pozitivní vývoj lze pozorovat zejména u karcinomu prostaty (C61) a ZN varlete (C62). Na závěr je nutné zmínit stagnaci hodnot 5letého relativního přežití IV. stadia karcinomu močového měchýře (C67) a IV. stadia ZN ledviny a jiných orgánů močových cest (C64-C66,C68). Data tak dokumentují fakt, že u nádorových onemocnění diagnostikovaných primárně v klinickém stadiu IV je viditelné zlepšení léčebných výsledků za posledních 10 – 15 let vzácné. Jedním z hlavních cílů boje s malignitami v ČR by tak jednoznačně měla být snaha o včasný záchyt onemocnění.

 

Obrázek 1. Hodnoty 5letého relativního přežití u léčených onkologických pacientů ČR, analýza periody 2004–2007

 

 

Obrázek 2. 5leté relativní přežití u léčených onkologických pacientů v ČR dle klinických stadií, analýza periody 2004–2007

 

 

Obrázek 3. Srovnání hodnot 5letého relativního přežití všech pacientů s nenulovým přežitím, pacientů s kompletní diagnostikou a léčených pacientů, analýza periody 2004–2007

 

Obrázek 4. Vývoj hodnot 5letého relativního přežití léčených pacientů s nádory urogenitálního systému v čase

 

Obrázek 5. Časové srovnání 5letého relativního přežití u léčených onkologických pacientů dle klinických stadií

 

 

Tabulka 1. Počty pacientů s nádory urogenitálního systému v Národním onkologickém registru ČR: data pro výpočet přežití za období 2004 – 2007

Diagnostická skupina

Všichni pacienti s nenulovým přežitím

Pacienti s dokončenou a verifikovanou  diagnostikou

Léčení pacienti

Léčení pacienti celkem

Léčení pacienti
ve stadiu I

Léčení pacienti
ve stadiu II

Léčení pacienti
ve stadiu III

Léčení pacienti
ve stadiu IV

C61

Předstojná žláza - prostata

29674

23234

20713

2885
(13,9 %)

11146
(53,8 %)

3006
(14,5 %)

3676
(17,7 %)

C62

Varle

5735

5148

5143

3454
(67,2 %)

1071
(20,8 %)

618
(12,0 %)

*

C64-C66,C68

Ledvina a jiné org. moč. cest

20813

17983

16881

6552
(38,8 %)

5590
(33,1 %)

2884
(17,1 %)

1855
(11,0 %)

C67

Močový měchýř

17779

13821

13420

9161
(68,3 %)

2932
(21,8 %)

711
(5,3 %)

616
(4,6 %)

 * U diagnózy C62 není stadium IV v nové klasifikaci TNM definováno.

 

Tabulka 2. Hodnoty 5letého relativního a pozorovaného přežití u léčených onkologických pacientů v ČR, analýza periody 2004–2007

Diagnostická skupina  

Pozorované přežití

Relativní přežití

N

5leté přežití (%)

95% IS

N

5leté přežití (%)

95% IS

C61           

Předstojná žláza - prostata

20713

65.7

63.7–67.5

20713

83.9

81.4–86.3

C62           

Varle

5143

93.4

91.4–94.9

5143

94.7

92.6–96.2

C64-C66,C68   

Ledvina a jiné org. moč. cest

16881

66.1

63.7–68.3

16881

74.7

72.0–77.3

C67           

Močový měchýř

13420

64.0

61.5–66.3

13420

76.9

73.9–79.8

 

Tabulka 3. 5leté relativní přežití u léčených onkologických pacientů v ČR dle klinických stadií, analýza periody 2004–2007

Diagnostická skupina

Stadium I

Stadium II

N

5leté relativní
přežití (%)

95% IS

N

5leté relativní
přežití (%)

95% IS

C61           

Předstojná žláza – prostata

2885

100.3

94.8–104.9

11146

97.5

94.0–100.6

C62            

Varle

3454

98.6

96.5–99.8

1071

96.5

90.1–99.1

C64-C66,C68   

Ledvina a jiné org. moč. cest

6552

93.4

89.7–96.4

5590

84.3

78.9–88.8

C67           

Močový měchýř

9161

90.8

87.4–93.9

2932

62.4

55.3–68.6

Diagnostická skupina

Stadium III

Stadium IV

N

5leté relativní
přežití (%)

95% IS

N

5leté relativní
přežití (%)

95% IS

C61

Předstojná žláza – prostata

3006

85.4

78.8–91.2

3676

36.7

31.9–41.6

C62

Varle

618

76.2

67.9–82.4

*

*

*

C64-C66,C68   

Ledvina a jiné org. moč. cest

2884

65.3

57.7–72.1

1855

17.1

12.6–22.2

C67           

Močový měchýř

711

38.0

27.2–48.4

616

17.3

9.9–26.4

* U diagnózy C62 není stadium IV v nové klasifikaci TNM definováno. 

 

Tabulka 4. Srovnání hodnot 5letého relativního přežití všech pacientů s nenulovým přežitím, pacientů s kompletní diagnostikou a léčených pacientů, analýza periody 2004–2007

Diagnostická skupina

Všichni pacienti s nenulovým přežitím

Pacienti dokončenou a verifikovanou  diagnostikou

Léčení pacienti

5leté relativní přežití (%)

95% IS

5leté relativní přežití (%)

95% IS

5leté relativní přežití (%)

95% IS

C61

Předstojná žláza – prostata

81.2

79.1–83.2

82.8

80.4–85.0

83.9

81.4–86.3

C62           

Varle

94.5

92.5–96.0

94.5

92.5–96.1

94.7

92.6–96.2

C64-C66,C68   

Ledvina a jiné org. moč. cest

65.1

62.6–67.5

68.5

65.9–71.0

74.7

72.0–77.3

C67           

Močový měchýř

73.7

71.0–76.3

75.2

72.1–78.0

76.9

73.9–79.8

 

Tabulka 5. Vývoj hodnot 5letého relativního přežití léčených pacientů s nádory urogenitálního systému v čase*

Diagnostická skupina

Kohorta 1990 – 1994

Kohorta 1995 – 1999

Δ

5leté relativní přežití (%)

95% IS

5leté relativní přežití (%)

95% IS

C61           

Předstojná žláza – prostata

52.8

48.5–57.0

67.8

64.6–71.0

15.0

C62           

Varle

83.0

79.1–86.2

90.0

87.1–92.3

7.0

C64-C66,C68   

Ledvina a jiné org. moč. cest

57.6

54.0–61.2

67.7

64.7–70.6

10.1

C67           

Močový měchýř

68.4

63.1–73.5

74.0

70.3–77.5

5.6

Diagnostická skupina

Perioda 2000 – 2003

Perioda 2004 – 2007

Δ

5leté relativní přežití (%)

95% IS

5leté relativní přežití (%)

95% IS

C61           

Předstojná žláza – prostata

72.0

68.8–75.2

83.9

81.4–86.3

11.9

C62            

Varle

91.5

88.9–93.5

94.7

92.6–96.2

3.2

C64-C66,C68   

Ledvina a jiné org. moč. cest

67.9

64.9–70.8

74.7

72.0–77.3

6.8

C67           

Močový měchýř

75.9

72.3–79.2

76.9

73.9–79.8

1.0

* Pro vzájemnou srovnatelnost jsou vypočtené hodnoty standardizovány ve vztahu k věkové struktuře populace onkologických pacientů odpovídající období 2004–2007.

 

Autorský kolektiv

T. Pavlík1, L. Dušek1, O. Májek1, M. Babjuk2

1 Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita ČR
2 Urologická klinika, FN Motol, Praha

 

Literatura

 • Berrino F., DeAngelis R., Sant M. et al. (2007). Survival for eight major cancers and all cancers combined for European adults diagnosed in 1995-99: results of the EUROCARE-4 study. Lancet Oncology, published online in August 21, 2007: http://oncology.thelancet.com
 • Coleman, M., Quaresma , M., Berrino, F., Lutz, J., De Angelis, R., Capocaccia, R., Baili, P., Rachet, B., Gatta, G., Hakulinen T. et al. (2008). Cancer survival in five continents: a worldwide population-based study (CONCORD). The Lancet Oncology, Volume 9, Issue 8, Pages 730 – 756.
 • Dickman, P. W. and Adami, H.-O. (2006). Interpreting trends in cancer patient survival. Journal of Internal Medicine, 260, 2, pp. 103-117(15).
 • Pavlík T, Dušek L, Májek O, Žaloudík J (2009). Five-Year Survival Rates of Cancer Patients in the Czech Republic. In (Dušek L., Ed), Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009, p. 339 – 373, Praha, Grada Publishing. ISBN 978–80– 47–3244-2.

 

 

7.10.2010 IBA MU


Zpět

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-04-21]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.