ISSN 1804-6371
 
 

Gen, který je klíčem k rakovině ledvin

Vědci z Mayo Clinic v USA věří, že se jim podařilo objevit klíčový gen, jehož deaktivace podporuje rozvoj nádoru ledvin. Podle výsledků by také kombinované použití léků, které se nyní testují u jiných typů rakoviny, mohlo gen opět „zapnout“ a tím výrazně pomoci při léčbě tohoto obtížně léčitelného typu zhoubného nádoru.


Světlobuněčný renální karcinom tvoří 3 procenta všech případů rakoviny v USA, ale je šestou nejčastější příčinou úmrtí na nádorové onemocnění. Všechny dosavadní typy léčby mají přitom podle onkologů jen velmi malý účinek na rozvoj nemoci.

V článku, který publikoval 20. května 2010 časopis Oncogene, popisují autoři gen nazvaný GATA3, který je u rakoviny ledvin často neaktivní, podobně jako třeba u rakoviny prsu. GATA3 ovlivňuje mnoho genů a proteinů, které regulují buněčný růst, přičemž jeden z nich, označovaný jako TβRIII, u mnoha typů rakoviny absentuje.

„Víme, že GATA3 je nezbytný pro vývoj a funkci T-lymfocytů. Nejnovější výzkumy však ukazují, že GATA3 je rovněž významný u rozvoje rakoviny prsu. Jeho aktivita během progrese onemocnění klesá a to je mj. i významným prediktorem pro špatné výsledky léčby. GATA3 hraje roli i při vývoji a diferenciaci ledvin během embryogeneze, ale o jeho úloze u ledvin dospělých se ví velmi málo,“ říká John Copland, jeden z autorů studie. „Nyní se zdá, že GATA3 reguluje expresi genů, které jsou důležité u vzniku a vývoji zhoubného nádoru ledvin, a jeho deaktivace tak může významně přispět k rozvoji tohoto a zřejmě i dalších typů rakoviny. Právě u ledvin je to zcela nový poznatek.“

První autor článku Simon Cooper dodává: „Naše výsledky jsou velmi závažné už proto, že GATA3 může být vhodným terapeutickým cílem. Existují léky schopné obnovit aktivitu klíčových genů, které byly „umlčeny“ rozvojem nádoru, což je i případ GATA3.“

Gen GATA3 je podle vědců deaktivován prostřednictvím metylace, tedy chemické modifikace, která se u rakoviny běžně objevuje díky zvýšené aktivitě metyltransferáz a histon deacetyláz (HDAC). Léky použité v této studii naopak proces metylace a deacetylace vracejí nazpět.

Inhibitor HDAC použitý v této studii je v současné době zkoumán v klinických studiích u jiných typů rakoviny. Je podobný inhibitorům HDAC, které jsou již schváleny FDA pro léčbu kožních lymfomů. Výsledky studie dokazují, že léky působí synergicky při obnovení funkce GATA3, nicméně stále je třeba otestovat je na zvířecích modelech, které poskytnou základ pro klinickou studii na rakovině ledvin u člověka.

Výzkum vychází z objevu týmu Dr. Coplanda z roku 2003, že deaktivace TβRIII má kritickou roli při růstu ledvinových nádorových buněk. TβRIII zřejmě působí jako supresor nádoru, který potlačuje jeho růst. U zkoumaných pacientů se světlobuněčným renálním karcinomem nebyl tento gen exprimován; naopak když v laboratorních podmínkách došlo k jeho aktivaci, buňky renálního karcinomu začaly odumírat.

Další informace:

28.5.2010 Zdroj: ecancermedicalscience


Zpět

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-04-21]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.