ISSN 1804-6371
 
 

Screening karcinomu prostaty přináší výhody

Britští vědci ukázali, že screening rakoviny prostaty pomocí prostatického specifického antigenu (PSA) vede ke značnému nárůstu počtu nádorů diagnostikovaných v dřívějším, a tedy i snadněji léčitelném stadiu. Nicméně podle článku uveřejněného v časopisu British Journal of Cancer také hrozí případy „overdiagnosis“ (zvýšené incidence v důsledku zlepšeného záchytu časných stadií) rakoviny prostaty.


Výzkumníci zahrnuli do studie 43 842 zdravých mužů, u nichž byl proveden test PSA v rámci studie ProtecT. U nich byl stanovován počet nádorů prostaty v pokročilém stadiu nalezených díky testování. Sledován byl také čas, během něhož se nádor prostaty nevykazoval žádnými symptomy, nicméně byl detekovatelný screeningovým testem – tzv. průměrná doba trvání preklinické fáze (mean sojourn time – MST). MST test je metodou pro výpočet tzv. „overdiagnosis“ a byl použitý ke stanovení pravděpodobnosti diagnózy rakoviny prostaty, která by se během života pacienta neprojevila žádnými symptomy, kdyby screening nepodstoupil.

U 1 544 mužů ve věku 50-69 let byla díky testování PSA nalezena rakovina prostaty. Odhad „overdiagnosis“ byl pak zhruba u jednoho z 10 případů ve věkové skupině 50-59 let a v kategorii 60-69 let vzrostl na tři z 10 případů (31 %). Nicméně po úpravě na „overdiagnosis“ by se PSA screening trvající dva roky mohl stále odrazit v až 54% snížení diagnózy nádoru prostaty v pokročilém stadiu.

Jedna z autorek studie, Dr. Nora Pashayan z Cambridgeské univerzity, k tomu říká: „Naše výsledky ukazují výhody plynoucí ze screeningu, především pokud jde o riziko výskytu rakoviny prostaty v pokročilé fázi. Toto je nicméně limitováno mírou „overdiagnosis“. Jakákoliv screeningová studie by měla brát v potaz potenciální užitek i nevýhody, které screening přináší. Vhodným cílem pro budoucí výzkum by mohl být odhad užitečnosti screeningu v různých věkových kategoriích.“

Rakovina prostaty může být pomalu postupující i agresivní. U mužů s neagresivní formou nemoci se symptomy nemusí vyvinout po mnoho let a ne vždy vyžaduje léčbu, jejíž vedlejší účinky mohou být velmi významné. Problém je ale v tom, že při diagnóze není možné vždy hned říct, zda je daný nádor agresivní nebo naopak pomalu rostoucí.

Vedoucí výzkumného týmu, prof. David Neal, poznamenává: „Overdiagnosis je reálný problém. V současné době neexistuje způsob, jak zjistit, jestli je nádor agresivní nebo pasivní. Dokud nebude k dispozici test, který tyto dva typy nádorů rozliší, upřednostňujeme vyhýbat se léčbě u pacientů, kteří ji akutně nepotřebují, protože může vést k vedlejším účinkům, jichž by mohl být pacient ušetřen, např. impotence a inkontinence. Je důležité, aby muži ve věku přes 50 či 60 let byli schopni mluvit o svých problémech s lékařem a případně si vyžádat PSA test.“

Ve Velké Británii v současné době neexistuje screeningový program rakoviny prostaty, nicméně provádí se ad-hoc testování. Ostatně screening samotného PSA není ani příliš doporučován, protože ještě neexistuje přímý důkaz, že tento screening snižuje úmrtnost na tuto nemoc.

Rakovina prostaty je u mužů ve Velké Británii nejčastější formou nádorových onemocnění – každý rok přibude 34 tisíc nových případů a z toho 60 % jsou muži nad 70 let. Zhruba 70 % pacientů s nově diagnostikovaným nádorem prostaty žije déle než 5 let.

Prof. Peter Johnson z Cancer Research UK prohlásil: „Musíme pokračovat ve vyhledávání markerů, které nám řeknou, jestli je rakovina prostaty v daném případě agresivní nebo ne, abychom věděli, zda je lepší zasáhnout nebo nádor jen sledovat. Zatímco jedna z posledních důležitých evropských studií ukázala, že testy PSA lze detekovat velmi časná stadia rakoviny prostaty a snížit tak úmrtnost na nemoc až na 20 %, dokonce i u velkých klinických studií bylo obtížné prokázat reálný dopad screeningu PSA. Je třeba tyto výsledky sledovat v delším časovém horizontu. Stále nevíme, jak nejlépe přistupovat k léčbě raných fází nemoci a je důležité, abychom v rámci výzkumných programů našli odpovědi na tyto otázky co nejdříve. Důležité také je to, aby muži, kteří se domnívají, že mají symptomy typu obtíží při močení, neprodleně navštívili svého lékaře, aby bylo možné vyloučit možnost rakoviny prostaty.“

Podrobnosti naleznete v článku Pashayan et al. Mean sojourn time of prostate cancer, over diagnosis and reduction in advanced stage prostate cancer due to screening with PSA. British Journal of Cancer 100, 7, 1198-1204.

1.4.2009 Cancer Research UK


Zpět