ISSN 1804-6371
 
 

Předčasná menopauza u kuřaček souvisí se zvýšeným rizikem vzniku zhoubných nádorů močového měchýře

Nástup menopauzy u žen před 45. rokem věku podle nejnovějšího výzkumu souvisí se zvýšeným rizikem vzniku karcinomu močového měchýře, zvláště pak u kuřaček. Výsledky studie, která se zabývala zdravotním stavem více než 220 tisíc zdravotních sester v USA, byly prezentovány na letošním kongresu Evropské urologické asociace (European Association of Urology).


Karcinom močového měchýře je 6. nejčastěji diagnostikovaným nádorovým onemocněním v Evropě [1]. U mužů se vyskytuje častěji než u žen, jenže u žen je mnohem častěji odhalen až v pokročilém stadiu. Proto i přežití pacientek se zhoubnými nádory (ZN) močového měchýře je nižší než přežití mužů se stejnou diagnózou. ZN močového měchýře je každoročně diagnostikován přibližně u 27 000 Evropanek a 19 000 žen žijících v USA.

Výzkumníci z USA i z Evropy společně zkoumali anamnézu zdravotních sester, které se zúčastnily první nebo druhé části studie Nurses’ Health Study, která sleduje zdravotní stav více než 220 000 amerických zdravotních sester od roku 1976 [2]. Bylo zjištěno, že ženy, které prodělají menopauzy před 45. rokem věku, mají o 45 % vyšší riziko vzniku ZN močového měchýře ve srovnání s ženami, u kterých nastoupí menopauza později (po 50. roce věku). Pokud by se jednalo o kuřačky, riziko vzniku ZN močového měchýře by u žen s časnějším nástupem menopauzy bylo dokonce o 53 % vyšší ve srovnání s ženami, které menopauzu prodělají později. Časná menopauza (tzn. před 45. rokem věku) se přitom v rozvinutých zemích vyskytuje přibližně u 5 % žen, průměrný věk žen při nástupu menopauzy je 51 let.

Hlavním autorem studie je dr. Mohammad Abufaraj z Lékařské univerzity ve Vídni (Medizinische Universität Wien), který výsledky okomentoval následovně: „Zjistili jsme, že kuřačky, které prodělají menopauzu před 45. rokem věku, mají zvýšené riziko vzniku karcinomu močového měchýře. Kouření přitom i nadále zůstává nejvýznamnějším rizikovým faktorem pro vznik tohoto zhoubného nádoru. Z dostupných dat dále vyplynulo, že je nepravděpodobné, že by s rizikem vzniku karcinomu močového měchýře nějak souvisely faktory vyskytující se výhradně u žen, jako je věk první menstruace, počet prodělaných těhotenství, užívání antikoncepčních pilulek nebo hormonální substituční terapie.“

Incidence (počet případů) i mortalita (počet úmrtí) zhoubných nádorů močového měchýře se v různých zemích poměrně výrazně liší. Obecně však lze konstatovat, že ZN močového měchýře se vyskytují přibližně třikrát častěji u mužů ve srovnání s ženami. Mortalita pacientek se ZN močového měchýře je však přibližně o 40 % vyšší ve srovnání s mortalitou mužů s toutéž diagnózou [3].

Dr. Abufaraj dodal: „Naše studie naznačuje, že nižší věk ženy při menopauze (tedy kratší reprodukční období dané ženy) zřejmě zvyšuje její riziko vzniku zhoubného nádoru močového měchýře. Hlavním závěrem je nicméně to, že hlavní příčinou vzniku tohoto zhoubného nádoru zůstává kouření, o němž je známo, že koreluje s nižším věkem nástupu menopauzy. Tomuto faktu by měla být věnována dostatečná pozornost, neboť nám může znovu sloužit jako varování, že kouření má dramatické následky i v takových místech těla, u kterých by to člověk automaticky nepředpokládal.“

Předchozí výzkumy téhož týmu badatelů prokázaly vztah dávka-odpověď mezi kouřením a prognózou časných i pokročilých stadií ZN močového měchýře. Jinými slovy, čím více cigaret člověk vykouří, tím horší jsou výsledky onkologické léčby a tím vyšší je mortalita. Deset let po ukončení kouření přitom u bývalých kuřaček klesá riziko na stejnou úroveň jako u nekuřaček [4].

Reference

  1. Leal J, Luengo-Fernandez R, Sullivan R, Witjes JA. Economic Burden of Bladder Cancer Across the European Union. European Urology 2016; 69(3): 438–447. doi: 10.1016/j.eururo.2015.10.024
  2. Nurses’ Health Study
  3. Summary of World Health Organization ranking, total expenditure on health, life expectancy, bladder cancer incidence, mortality, and mortality-to-incidence ratio of 33 countries.
  4. Rink M, Furberg H, Zabor EC, et al. Impact of smoking and smoking cessation on oncologic outcomes in primary non-muscle-invasive bladder cancer. European Urology 2013; 63(4):724–732. doi: 10.1016/j.eururo.2012.08.025

15.3.2019 Tisková zpráva Evropské urologické asociace


Zpět

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2022. [cit. 2022-01-29]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.