ISSN 1804-6371
 
 

Časný záchyt karcinomu prostaty u mužů po onkologických onemocněních

Ve spolupráci Národního screeningového centra a předních odborníků z oboru urologie a onkologie byl zahájen pilotní projekt časného záchytu karcinomu prostaty u mužů po onkologických onemocněních.


Karcinom prostaty je nejčastějším nádorovým onemocněním mužů. V České republice ročně tímto nádorem onemocní přes 7 tisíc mužů, což je třikrát více než před 20 lety. Přestože již dnes jsou zhoubné nádory prostaty často diagnostikovány v časných stadiích, i nadále kvůli nim v ČR více než 1300 mužů každoročně umírá.

V současné době probíhá preventivní diagnostika karcinomu prostaty nesystematicky a nahodile podle zájmu pacienta či přístupu ošetřujícího lékaře. Není veden standardizovaný přehled o počtech provedených testů a jejich výsledcích, chybí program řízený státní autoritou a pravidelná informovanost populace i odborné veřejnosti o vhodnosti provádění programu časného záchytu a testování hladiny PSA.

Program časného záchytu karcinomu prostaty u populace mužů v dispenzární péči po onkologických onemocněních je pilotní projekt, který umožňuje detekci časného stadia rakoviny prostaty na základě zjištěné hladiny PSA. Příprava pilotního projektu byla zahájena 1. 4. 2018, projekt potrvá tři roky. Odborným garantem projektu je doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., primář urologického oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze.

Cílem projektu je zvýšit časný záchyt karcinomu prostaty u cílové populace mužů, zlepšit péči o pacienty v dispenzarizaci po nádorovém onemocnění a zároveň přispět ke snížení vysoké mortality na toto onemocnění v ČR. Prokáže-li se, že u onkologických pacientů, kteří v minulosti prodělali náročnou léčbu, lze předejít pozdnímu záchytu karcinomu prostaty, budeme usilovat o celoplošné zavedení navrženého postupu do zdravotní péče.

12.12.2018 Zdroj: Národní screeningové centrum


Zpět

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-04-21]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.