ISSN 1804-6371
 
 

Znepokojivě nízká míra povědomí o urologických potížích napříč Evropou

Povědomí evropské veřejnosti o urologických problémech je znepokojivě nízké. Podle výsledků nového mezinárodního průzkumu, do kterého se zapojilo více než 2 500 respondentů z pěti evropských zemí [1], toho o mužských zdravotních potížích vědí více ženy než samotní muži. Kromě toho mají muži obecně bídné znalosti o závažných urologických příznacích – a časné známky urologických potíží, které by je mohly potenciálně ohrožovat na životě, berou na lehkou váhu.

Nízká míra povědomí o urologických potížích, na kterou průzkum poukázal, je obzvláště znepokojivá proto, že kvůli stárnoucí populaci se tyto zdravotní problémy v evropských zemích vyskytují čím dál častěji. Prevence a časná diagnostika přitom hrají zcela zásadní roli v záchraně životů a mohly by zároveň omezit stále rostoucí náklady na léčbu.

Zásadní neznalosti o urologii

Odpovědi ukázaly, že urologie jako lékařská specializace stále ještě příliš nepronikla do obecného povědomí veřejnosti: 40 % respondentů nedokázalo říci, čím se urolog zabývá, 10 % dokonce uvedlo, že o urologovi nikdy neslyšelo a téměř 15 % respondentů se domnívá, že urolog léčí poruchy kosterního, nervového nebo oběhového systému.

„Výsledky našeho nejnovějšího průzkumu jasně ukazují, že lidé jsou o urologických potížích špatně informováni. Muži mají dokonce horší znalosti než ženy, ignorují symptomy a možnosti časné diagnostiky,“ vysvětlil prof. Hein Van Poppel, který sám pracuje jako urolog a zároveň se aktivně podílí na chodu Evropské urologické asociace (EAU). „Přesvědčit muže, aby pečovali o své zdraví, je velmi obtížné. Muži by však přesto měli lépe porozumět rizikům a symptomům urologických potíží. Mělo by se jim dostávat podpory, aby vyhledali pomoc odborníka, pokud si všimnou čehokoli neobvyklého.“

Prostata zůstává mnoha mužům záhadou

V Evropě je každoročně diagnostikován karcinom prostaty u téměř 450 000 mužů a přibližně 92 000 Evropanů v důsledku tohoto zhoubného nádoru umírá [2]. Ačkoli je karcinom prostaty nejčastěji se vyskytujícím zhoubným nádorem u mužů v evropských zemích, tři čtvrtiny mužů přiznaly, že o jeho symptomech toho příliš nevědí. Muži mají dokonce větší povědomí o příznacích karcinomu prsu (31 % respondentů) než o příznacích karcinomu prostaty (27 % respondentů).

Kromě nízkého povědomí o příznacích karcinomu prostaty bylo zjištěno, že jen čtvrtina mužů dokáže správně určit polohu prostaty. Překvapivě to byly ženy, které dokázaly častěji správně určit polohu prostaty (28 % respondentek) než muži (22 % respondentů). Obzvláště znepokojivý je fakt, že 54 % dotazovaných mužů se domnívalo, že prostatu mají i ženy.

O erektilní dysfunkci a inkontinenci muži stále nechtějí mluvit

Odhaduje se, že erektilní dysfunkce (ED) postihuje v Evropě přibližně 50 % [3] sexuálně aktivních mužů starších 50 let. Toto téma však pro mnohé muže i nadále zůstává tabu, což často vede k nepochopení a nevědomosti. 75 % dotazovaných nemělo ponětí o procentu mužů, kteří v jejich zemi trpí erektilní dysfunkcí. 85 % respondentů pak netušilo, jaký podíl obyvatel v jejich zemi trpí urologickými potížemi.

„Zdravotní problémy mužů se týkají i jejich partnerek,“ upozorňuje prof. Van Poppel. „Ženy si obecně kontrolují své tělo častěji; měly by proto nejen povzbuzovat muže, aby to dělali také, ale zároveň s nimi častěji diskutovat o jejich případných zdravotních potížích. Rádi bychom vyzvali ženy, aby se aktivně účastnily konverzace na toto téma se svými partnery a jejich lékaři.“

Znalosti o zhoubných nádorech varlat se liší napříč zeměmi

Zhoubné nádory varlat jsou nejčastějším typem zhoubných nádorů, které postihují mladé muže. V rámci průzkumu však pouze 18 % dotazovaných mužů vědělo, že nejvyšší riziko tohoto onemocnění mají muži ve věku 16–44 let. Ačkoli povědomí o tomto faktu bylo nízké ve všech zúčastněných zemích, napříč zeměmi existují značné rozdíly: nejhůře si vedli Španělé (správnou odpověď znalo 10 % respondentů), relativně nejlépe Britové (27 % respondentů).

Povědomí o symptomech zhoubných nádorů varlat bylo rovněž nízké: jejich rozpoznáním si nebylo jistých přibližně 70 % mužů. Mezi symptomy tohoto zhoubného onemocnění se může řadit otok nebo bulka v jednom varleti, případně tupá či ostrá bolest ve varlatech nebo v šourku.

S návštěvou lékaře muži velmi dlouho otálejí

Rozpoznání symptomů je přitom zásadním faktorem pro časnou diagnostiku urologických potíží. K většině úmrtí na výhradně mužské zhoubné nádory dochází kvůli tomu, že muži se svými potížemi nezačnou zabývat včas: symptomy často dlouhou dobu ignorují a návštěvu lékaře odkládají.

V průzkumu vyšlo najevo, že 43 % respondentů by nenavštívilo lékaře hned poté, co by zpozorovalo krev v moči; 23 % respondentů by čekalo déle než měsíc, pokud by trpělo nutkavou potřebou častého močení; 28 % respondentů by vyčkávalo déle než týden, pokud by při močení cítilo řezání nebo bolest; a pouze 17 % respondentů by bolest v podbřišku připisovalo závažnému zdravotnímu problému.

Prof. Manfred Wirth, který rovněž pracuje jako urolog a také se aktivně podílí na činnosti EAU, uvedl: „Urologické potíže se v evropské populaci vyskytují velmi často, mohou působit značné nepohodlí a někdy mohou člověka i ohrožovat na životě. Je načase, aby Evropa změnila svůj postoj k urologii a investovala do osvětových kampaní, které zvýší povědomí o urologii a konečně prolomí mnohá tabu.“

Reference

  1. Nový průzkum si nechala vypracovat Evropská urologická asociace (EAU) u příležitosti každoročního Urologického týdne (Urology Week), který letos připadl na 24.–28. září. V rámci průzkumu, který byl prováděn ve Francii, v Německu, v Itálii ve Španělsku a ve Velké Británii, bylo dotazováno více než 2 500 respondentů z řad veřejnosti a jeho cílem bylo zhodnotit znalosti o některých mužských urologických potížích. Průzkum byl finančně podpořen vzdělávacím grantem od společnosti Boston Scientific a uskutečnila jej britská agentura Censuswide. Podrobný rozpis celkového počtu 2 575 respondentů po jednotlivých zemích: Francie 529 (údaje ze 7 regionů), Německo 507 (údaje z 16 regionů), Itálie 520 (údaje z 20 regionů), Španělsko 514 (údaje ze 17 regionů), Velká Británie 505 (údaje z 12 regionů). Průzkum se uskutečnil ve dnech 30.–31. července 2018.
  2. ECIS – European Cancer Information System. 2018. Incidence and Mortality Estimates. Available at: https://ecis.jrc.ec.europa.eu/. [cit. 22. srpna 2018].
  3. EAU Guidelines

24.9.2018 Tisková zpráva Evropské urologické asociace (EAU)


Zpět

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-04-21]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.