ISSN 1804-6371
 
 

Cílená biopsie prostaty pod kontrolou MRI je spolehlivější než biopsie naváděná ultrazvukem

Výsledky velké mezinárodní studie ukázaly, že vyšetření prostaty pomocí magnetické rezonance (MRI) může snížit počet invazivních biopsií až o 28 %. Ze studie PRECISION [1] vyplývá, že při cílené biopsii prostaty pod kontrolou MRI je správně diagnostikováno více agresivních nádorů prostaty a naopak méně těch neškodných, které muže nijak neohrožují na zdraví ani na životě. Jen v Evropě biopsii prostaty každoročně podstoupí více než milion mužů. Autoři studie věří, že nejnovější výsledky mají potenciál změnit klinickou praxi. Závěry studie PRECISION byly prezentovány na letošním kongresu Evropské urologické asociace (European Association of Urology, EAU) a zároveň publikovány v odborném časopise The New England Journal of Medicine [2].


První autorem studie je dr. Veeru Kasivisvanathan z britské University College London, který vysvětlil: „PRECISION je první mezinárodní multicentrická randomizovaná studie, která potvrdila přínos využití MRI na samém začátku diagnostického procesu u karcinomu prostaty. U těch mužů, kde bylo potřeba provést první vyšetření a provést biopsii při podezření na karcinom prostaty, se ukázalo, že pod kontrolou magnetické rezonance se daří diagnostikovat více zhoubných nádorů prostaty než standardním způsobem provádění biopsie, který je praktikován v posledních 25 letech.“

Dr. Caroline Mooreová, která rovněž působí na University College London a je hlavní autorkou studie, zdůraznila: „Srovnávali jsme standardní biopsii prostaty s vyšetřením pomocí MRI, přičemž jen těm mužům, u nichž existovalo podezření na karcinom prostaty, jsme nabídli cílenou biopsii. Vyšetření pomocí magnetické rezonance odhalilo více agresivních nádorů, které vyžadovaly léčbu a naopak snížilo počet tzv. ‚zbytečných diagnóz‘ [Pozn. překl.], ačkoli ve skupině mužů vyšetřených pomocí MRI bylo biopsií provedeno méně.“

Prof. Mark Emberton, další z autorů studie, upozornil na potenciální přínos těchto předběžných závěrů: „PRECISION je první studie svého druhu, v níž se mnoho mužů vyhnulo zbytečnému bioptickému vyšetření. Pokud se podaří dosáhnout vysokého standardu MRI napříč Evropou, pak více než čtvrtina z milionu mužů, kteří v současné době každoročně podstupují biopsii, by se tomuto zákroku mohla bezpečně vyhnout.“

Standardní diagnostický postup u karcinomu prostaty v současné době zahrnuje vyšetření bioptických vzorků, které jsou z prostaty odebrány při tzv. transrektální biopsii prostaty naváděné ultrazvukem (zkratka TRUS pochází z anglického transrectal ultrasound-guided prostate biopsy). To znamená odebrání 10–12 vzorků z prostaty pomocí sondy vybavené speciální jehlou. Po aplikaci lokálního anestetika je do pacientova konečníku zavedena sonda, kterou následně lékař provádí samotnou biopsii. Jedná se o poměrně nepříjemnou a drahou proceduru, která s sebou navíc nese nepatrné riziko infekce; kromě samotné biopsie je účelem TRUS odhadnout místo, kde se nachází potenciální nádor, jenže v praxi zůstávají často některé nádory neodhaleny [3]. Studie PRECISION se zabývala otázkou, zda by se při vyšetření pomocí MRI mohli někteří pacienti vyhnout zbytečné biopsii, a zda v případech, kde je biopsie nezbytná, jsou získané diagnostické informace přínosnější než při TRUS.

Výzkumníci z 23 center náhodně rozdělili celkem 500 mužů do dvou skupin: jedna skupina byla vyšetřována standardní procedurou TRUS, kdy bylo odebráno vždy 10–12 vzorků, zatímco druhá skupina podstoupila vyšetření pomocí MRI, po kterém následovala cílená biopsie pouze v případech, kdy byla při magnetické rezonanci zjištěna nějaká abnormalita. Primárním cílem studie bylo zjistit, u jakého podílu mužů bude diagnostikován klinicky významný karcinom prostaty (definovaný jako Gleasonovo skóre ≥3+4), což je potenciálně fatální typ nádoru a jeho diagnostika má tedy zásadní význam. Jedním ze sekundárních cílů studie bylo zjistit, u jakého podílu mužů bude diagnostikován klinicky nevýznamný karcinom prostaty (definovaný jako Gleasonovo skóre 3+3), jehož léčbě je lepší se vyhnout, neboť pro pacienta neznamená prakticky žádný přínos.

Bylo zjištěno, že 71 (28 %) z 252 mužů ve skupině vyšetřované pomocí MRI se vyhnulo následné biopsii. V té skupině mužů, u kterých byla biopsie potřeba, byl klinicky významný karcinom prostaty detekován u 95 (38 %) z 252 mužů, což bylo vyšší procento než ve skupině mužů, kteří byli vyšetřováni klasickou TRUS procedurou (64 z 248 mužů, tzn. 26 %).

„Naše studie ukázala, že diagnostický proces založený na počátečním vyšetření pomocí MRI, které je v případě potřeby doplněno biopsií, může nejen snížit celkový počet provedených biopsií, ale také vést k přesnějším výsledkům než samotná TRUS. Dále jsme zjistili, že u pacientů, kteří podstoupili vyšetření magnetickou rezonancí, se vyskytlo méně vedlejších účinků než ve skupině pacientů vyšetřených standardní TRUS procedurou. Je tomu tak proto, že díky MRI se jednak někteří muži mohou biopsii úplně vyhnout, jednak – v případě nutnosti bioptického vyšetření – MRI dokáže přesněji určit, kterou oblast prostaty je potřeba vyšetřit; není tak třeba mapovat celou prostatu, stačí odebrat méně bioptických vzorků,“ vysvětlil dr. Kasivisvanathan.

Autoři studie si uvědomují, že MRI vyšetření prostaty patří mezi vysoce specializované dovednosti a že radiologové účastnící se této studie patřili k expertům ve svém oboru, neboť řádově prováděli několik stovek těchto vyšetření ročně. Pro případnou změnu klinické praxe by bylo nutné přijmout patřičná opatření ve zdravotnictví dané země, zvláště pak zajistit dostatečnou kapacitu MRI přístrojů a také výrazně podpořit další vzdělávání radiologů a urologů. Z hlediska zdravotní ekonomiky by možná změna diagnostického procesu u karcinomu prostaty z dosud užívaného TRUS na cílenou biopsii prostaty pod kontrolou magnetické rezonance mohla v dlouhodobé perspektivě znamenat úspory pro zdravotnictví dané země, ať už díky nižší ceně vyšetření, časnější diagnostice klinicky významných karcinomů prostaty, nižší míře overdiagnosis [Pozn. překl.] a nižšímu počtu opakovaných biopsií.

Poznámka překladatele

  • Anglický výraz overdiagnosis (stále častěji se používá český ekvivalent „zbytečná diagnóza“) označuje nádory, které by nebyly zachyceny ani léčeny, kdyby člověk vyšetření nepodstoupil, a které by zřejmě ani neznamenaly ohrožení jeho zdraví nebo života.

Reference

  1. Studie PRECISION (PRostate Evaluation for Clinically Important disease: Sampling using Image-guidance Or Not?), která je je registrována v databázi Clinicaltrials.gov pod identifikačním číslem NCT02380027, byla randomizovaná non-inferiorní studie prováděná v 25 centrech v 11 zemích. Studii financovaly National Institute for Health Research (Velká Británie) a výzkumný fond Evropské urologické asociace (European Association of Urology Research Foundation).
  2. Kasivisvanathan V, Rannikko AS et al. MRI-targeted or standard biopsy for prostate-cancer diagnosis. The New England Journal of Medicine 2018. doi: 10.1056/NEJMoa1801993
  3. Bližší informace (pouze v angličtině) najdete na http://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/prostate-cancer/getting-diagnosed/tests-diagnose/transrectal-ultrasound-guided-trus-biopsy.

19.3.2018 Tisková zpráva Evropské urologické asociace


Zpět

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-04-21]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.