ISSN 1804-6371
 
 

U nízké hodnoty PSA stačí kontrola jednou za pět let

Pacienti s nízkým rizikem vzniku karcinomu prostaty mohou být vyšetřeni v intervalu pěti let, míní američtí lékaři. Podle nich to je racionálnější, než screening každého muže každý rok již od věku 50 let do doby, než buď dostane ca prostaty, nebo zemře na něco jiného.


Jediné měření sérového prostatického specifického antigenu (PSA) provedené v středním věku je silným prediktorem pro vznik letálního karcinomu prostaty.

Data prospektivní studie amerických mužů ukázala přibližně sedmi- až třináctinásobně vyšší riziko vzniku letálního karcinomu prostaty v průběhu 30 let sledování u mužů ve věku 40 až 59 let, jejichž výchozí hodnota PSA při vstupu do studie přesahovala 90. percentil ve srovnání s těmi, jejichž hodnoty PSA byly na úrovni mediánu nebo nižší.

Celý článek na webu Medical Tribune

1.8.2016 Zdroj: www.tribune.cz


Zpět

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-05-19]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.