ISSN 1804-6371
 
 

Pro-neuropeptid Y jako prognostický biomarker agresivního karcinomu prostaty?

Nadměrná exprese pro-neuropeptidu Y (pro-NPY) by se mohla stát prognostickým biomarkerem agresivního karcinomu prostaty. Tvrdí to alespoň autoři studie, která byla právě publikována v odborném časopise European Urology [1].


Pro-NPY se řadí do proteinové rodiny NPY. Neuropeptid Y (NPY) se v hojném množství přirozeně vyskytuje v lidském nervovém systému, kde působí jako neurotransmiter a podílí se na regulaci řady procesů, které se odehrávají v mozku.

Dánští výzkumníci z Kodaňské univerzity (University of Copenhagen) se zaměřili na studium pozměněných buněčných procesů u karcinomu prostaty, a to kvantitativní analýzou změny exprese proteinů ve vzorcích nádorů odebraných pacientům s tímto onemocněním. K analýze vzorků nádorové i zdravé tkáně byly využity nejmodernější proteomické přístupy, které jsou založeny na hmotnostní spektroskopii. Cílem výzkumu bylo identifikovat prognostické biomarkery, které by poukazovaly na agresivitu karcinomu prostaty.

V rámci studie bylo identifikováno více než 9 000 proteinů. Vzorky odebrané pacientům s karcinomem prostaty se vyznačovaly zvýšenou hladinou pro-NPY. Nadměrná exprese pro-NPY navíc souvisela se zvýšeným rizikem úmrtí na karcinom prostaty.

„Výsledky naší studie ukazují, že vysoká hladina pro-NPY je velmi specifická pro karcinom prostaty, a že může sloužit i k predikci úmrtí na toto onemocnění u diagnostikovaných pacientů, kteří nepodstoupili chirurgickou léčbu,“ upozornil prof. Amilcar Flores-Morales, který je hlavním autorem studie. „Vyhodnocení biomarkeru pro-NPY by nám tak mohlo pomoci identifikovat pacienty, kteří budou mít prospěch z časné radikální léčby, a naopak zredukovat počet ‚nadbytečných‘ chirurgických zákroků u pacientů, jejichž nádory jsou málo agresivní a pravděpodobně by tyto muže neohrozily na životě. Taková ‚léčba‘ může kvůli vedlejším účinkům pacientům spíše škodit než pomáhat.“

Reference

  1. Iglesias-Gato D, Wikström P, et al. The proteome of primary prostate cancer. European Urology 2015. doi: 10.1016/j.eururo.2015.10.053

7.2.2016 LabMedica.com


Zpět

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-05-19]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.