ISSN 1804-6371
 
 

Predikce počtu léčených pacientů s nádory prostaty v ČR v letech 2010 a 2011

L. Dušek, T, Pavlík, O. Májek, J. Koptíková, E. Gelnarová, J. Mužík, R. Vyzula, J. Fínek
a panel expertů České onkologické společnosti ČLS JEP

Tato zpráva stručně sumarizuje analýzy dostupných populačních dat ČR provedené s cílem odhadnout incidenci a prevalenci pacientů s karcinomem prostaty pro roky 2010 a 2011. Predikce incidence a prevalence byly následně korigovány pravděpodobnostními modely přežití, což umožnilo spolehlivý odhad počtu pacientů, kteří v letech 2010 a 2011 pravděpodobně absolvují určitou fázi protinádorové terapie. Odhady respektují věk pacienta a pokročilost onkologického onemocnění, tedy klinické stadium, a jsou provedeny s ohledem na měnící se demografické parametry populace. Zvláštní pozornost je věnována nově diagnostikovaným pokročilým stadiím zhoubných nádorů, a dále relapsům a progresím dříve diagnostikovaných onemocnění. Základem pro všechny provedené odhady byla populační epidemiologická data (Národní onkologický registr ČR, viz též www.svod.cz), dále demografická data a registr zemřelých ČR.


  

Prediktivní odhady celkové incidence v letech 2010 a 2011

Karcinom prostaty (C61) 

Predikované hodnoty pro rok 2010

Predikované hodnoty pro rok 2011

Incidence1

(90% interval spolehlivosti)

Incidence2 (90% interval spolehlivosti)

Stadium I+II

4044

(3616; 4472)

 4447 (3984; 4910)

Stadium III

749

(665; 833)

 816 (726; 906)

Stadium IV

816

(753; 878)

 856 (787; 924)

Stadium neznámo z objektivních důvodů3

451

(347; 555)

 436 (330; 543)

Stadium neznámo bez udání důvodu3

285

(219; 350)

 275 (208; 342)

CELKEM

6345

(5600; 7088)

 6830 (6035; 7625)

1 Údaj obsahuje úplnou incidenci nádorového onemocnění včetně dalších primárních nádorů u stejného pacienta (duplicity, triplicity, ...). První nádory v dané lokalizaci u pacientů, kteří již v minulosti onemocněli jiným nádorovým onemocněním, představují 14,2 % uvedeného počtu u stadia I+II, 12,0 % u stadia III, 13,5 % u stadia IV a 17,3 % u onemocnění s neznámým stadiem. Nádory u pacientů, kteří již v minulosti onemocněli stejným onemocněním, představují u uvedených stadií 0,0 %, 0,0 %, 0,1 % a 0,0 %.

2 Údaj obsahuje úplnou incidenci nádorového onemocnění včetně nových nádorů diagnostikovaných u onkologických pacientů. První nádory v dané lokalizaci u pacientů, kteří již v minulosti onemocněli jiným nádorovým onemocněním, představují 14,2% uvedeného počtu u stadia I+II, 12,0% u stadia III, 13,5% u stadia IV a 17,3% u onemocnění s neznámým stadiem. Nádory u pacientů, kteří již v minulosti onemocněli stejným onemocněním, představují u uvedených stadií 0,0%, 0,0%, 0,0% a 0,0%.

3 Objektivními důvody pro neuvedení stadia onemocnění jsou nálezy DCO nebo při pitvě, velmi časná úmrtí pacienta, nemocní neléčeni pro kontraindikace onkologické léčby, odmítnutí léčby pacientem. Není-li neuvedení stadia vysvětleno, je záznam považován za chybně neúplný. Záznamy bez uvedeného stadia nejsou dále započítávány do očekávaného počtu pacientů s protinádorovou léčbou.

Prediktivní odhady celkové prevalence v letech 2010 a 2011 – výpočet s korekcí dle modelů přežití

Karcinom prostaty (C61)

Predikované hodnoty pro rok 2010

Predikované hodnoty pro rok 2011

Prevalence

(90 % interval spolehlivosti)

Prevalence (90 % interval spolehlivosti)

Stadium I+II

22 583

(22 336; 22 830)

25 276 (25 014; 25 538)

Stadium III

3936

(3833; 4039)

4341 (4233; 4449) 

Stadium IV

4147

(4041; 4253)

4386 (4277; 4495) 

Klinické stadium neznámo1

5438

(5317; 5559)

5306 (5186; 5426) 

CELKEM

36 104

(35 527; 36 681)

39 309 (38 710; 39 908)

1 Objektivními důvody pro neuvedení stadia onemocnění jsou nálezy DCO nebo při pitvě, velmi časná úmrtí pacienta, nemocní neléčeni pro kontraindikace onkologické léčby, odmítnutí léčby pacientem. Není-li neuvedení stadia vysvětleno, je záznam považován za chybně neúplný. Záznamy bez uvedeného stadia nejsou dále započítávány do očekávaného počtu pacientů s protinádorovou léčbou.

Souhrnný odhad počtu pacientů, kteří v letech 2010 a 2011 pravděpodobně prodělají relaps do diseminovaného stádia nebo progresi onemocnění

Karcinom prostaty (C61)

Predikované hodnoty pro rok 2010

Predikované hodnoty pro rok 2011

Diseminované relapsy nebo progrese

(90% interval spolehlivosti)

Diseminované relapsy nebo progrese (90% interval spolehlivosti)

Stadium I+II

647

(605; 689)

735 (690; 780)

Stadium III

183

(161; 205)

204 (181; 227)

Stadium IV

393

(360; 426)

412 (379; 445)
CELKEM 1223 (1126; 1320) 1351 (1250; 1452)

 Souhrnný odhad počtu potenciálně léčených pacientů

Karcinom prostaty

(C61)

Nově diagnostikovaní léčení pacienti v roce 2010

(Klinické stadium I–III)

Počty pacientů léčených v roce 2010 v klinickém stadiu IV

Nově diagnostikovaní léčení pacienti ve stadiu IV

Léčená relabující a progredující onemocnění
u pacientů diagnostikovaných v minulých letech

Stadium I+II

3509

(3139; 3881)

678 (626; 729)

1016 (935; 1097)

Stadium III

708

(629; 788)

CELKEM

4217 (3768; 4669)

1694 (1561; 1826)

5911 (5329; 6495)

 

Karcinom prostaty

(C61)

Nově diagnostikovaní léčení pacienti v roce 2011

(Klinické stadium I–III)

Počty pacientů léčených v roce 2011 v klinickém stadiu IV

Nově diagnostikovaní léčení pacienti ve stadiu IV

Léčená relabující a progredující onemocnění
u pacientů diagnostikovaných v minulých letech

Stadium I+II

3863 (3461; 4265)

710 (653; 767)

1121 (1037; 1205)

Stadium III

771 (686; 856)

CELKEM

4634 (4147; 5121)

1831 (1690; 1972)

6465 (5837; 7093)

Poznámka: podíl pacientů léčených protinádorovou terapií v jednotlivých stadiích (dle dat NOR za období 2003-2007): stadium I+II 86,9%, stadium III 94,5%, stadium IV 83,0%.

 

Poslední aktualizace: 6.10.2010