ISSN 1804-6371
 
 

Odborné analýzy a publikace

Objem péče a léčba metastatického zhoubného nádoru prostaty v ČR: rozbor reálných dat z klinické praxe

Zprávu zpracoval autorský kolektiv:

Ondřej Májek, Bohuslav Melichar, Jindřich Fínek, Michal Burger, Michal Uher, Petr Klika, Milan Blaha, Jan Mužík, Tomáš Pavlík, Ladislav Dušek

Souhrn:
Práce popisuje model komplexní databáze (projekt I-COP), která umožňuje hodnotit data z klinické praxe komplexních onkologických center (KOC) v ČR. Cílem studie bylo zmapovat objem péče poskytované pacientům se ZN prostaty v síti KOC a popsat stávající klinickou praxi při péči o tyto pacienty. Dále jsme s pomocí dostupných dat identifikovali kohortu pacientů vhodnou pro srovnání výsledků léčby kastračně rezistentního karcinomu prostaty po selhání chemoterapeutického režimu s docetaxelem. Základní vstupní charakteristiky a výsledky léčby takto identifikované kohorty byly porovnány s kontrolní skupinou registrační studie přípravku enzalutamid. Analýza tak přináší datový základ pro budoucí hodnocení nově nastupujících léků.

Přejít na zprávu


Číselné podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii: Analýzy dostupných populačních dat a predikce pro období let 2011-2015 – zhoubný nádor prostaty

Zprávu zpracoval autorský kolektiv pod vedením:

L. Dušek, R. Vyzula, B. Melichar, J. Abrahámová, J. Fínek, L. Petruželka, J. Vorlíče

Autorský kolektiv Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity:

O. Májek, T. Pavlík, J. Mužík, L. Dušek

Souhrn:
Tato zpráva stručně sumarizuje analýzy dostupných populačních dat ČR provedené s cílem odhadnout incidenci a prevalenci pacientů se zhoubným nádorem (ZN) prostaty pro léta 2011-2015. Predikce incidence a prevalence byly následně korigovány pravděpodobnostními modely přežití, což umožnilo spolehlivý odhad počtu pacientů, kteří v příslušném roce pravděpodobně absolvují určitou fázi protinádorové terapie. Odhady respektují věk pacienta a pokročilost onkologického onemocnění, tedy klinické stadium, a jsou provedeny s ohledem na měnící se demografické parametry populace. Zvláštní pozornost je věnována nově diagnostikovaným pokročilým stadiím zhoubných nádorů, a dále relapsům a progresím dříve diagnostikovaných onemocnění. Základem pro všechny provedené odhady byla populační epidemiologická data (Národní onkologický registr ČR, viz též www.svod.cz), dále demografická data a registr zemřelých ČR.

Přejít na zprávu