ISSN 1804-6371
 
 

Predikce počtu léčených pacientů s nádory močového měchýře v ČR

Zprávu vypracoval autorský kolektiv pod vedením:
doc. RNDr. L. Dušek, Ph.D.; prof. MUDr. R. Vyzula, CSc.; prof. MUDr. B. Melichar, Ph.D.; prof. MUDr. J. Abrahámová, DrSc.; prof. MUDr. J. Fínek, CSc.; prof. MUDr. L. Petruželka, CSc.; prim. MUDr. K. Petráková, CSc.

Analýza dat a informační technologie:
RNDr. O. Májek, Ph.D.; RNDr. T. Pavlík, Ph.D.; RNDr. J. Mužík, Ph.D.; Bc. V. Prelecová; Mgr. J. Koptíková, Ph.D.; RNDr. D. Malúšková; RNDr. D. Klimeš, Ph.D.; Ing. P. Brabec, Ph.D.; Mgr. J. Gregor, Ph.D.; PhDr. K. Hejduk; doc. RNDr. L. Dušek, Ph.D.

1. Úvod

Tato zpráva shrnuje analýzy dostupných populačních dat ČR provedené s cílem predikovat incidenci a prevalenci pacientů s vybranými onkologickými diagnózami pro rok 2018. Základem pro predikce jsou populační epidemiologická data (Národní onkologický registr ČR, viz též www.svod.cz), dále demografická data ČR včetně demografických projekcí a údaje o příčinách úmrtí. Populační predikce incidence a prevalence jsou korigovány pravděpodobnostními modely přežití a panelem expertů České onkologické společnosti ČLS JEP (ČOS), což umožňuje spolehlivý odhad počtu pacientů, kteří v roce 2018 pravděpodobně absolvují určitou fázi protinádorové terapie. Predikce jsou dostupné pro celou populaci ČR a dále i pro jednotlivé regiony, resp. spádové oblasti komplexních onkologických center.

Výsledky informačního systému, kterým ČOS připravuje odhady počtu léčených onkologických pacientů v následujících letech, přinášejí následující strategické výstupy:

  1. Stanovením pravděpodobných počtů léčených pacientů, které vyplývají z epidemiologické situace, získáváme cenný populační benchmark pro následný monitoring klinické praxe.
  2. Počty pravděpodobně léčených pacientů lze odhadovat po diagnózách a klinických stadiích i v jednotlivých regionech ČR a tak je monitorovací a kontrolní význam těchto výpočtů ještě více posílen.
  3. Rozbor populačních dat pracuje s údaji o incidenci a mortalitě daného onemocnění a umožňuje odpovědně stanovit počty pacientů, kteří mohou z dané léčby skutečně profitovat (správně diagnostikovaní pacienti, v přijatelném výkonnostním stavu a věku, apod.). Výpočty tedy zahrnují i významnou klinickou korekci a jsou zárukou správné indikace nákladné léčby a adekvátního využití takto vynaložených prostředků.
  4. Predikce počtu léčených pacientů lze každoročně konfrontovat s reálnými počty a také výsledky péče. Odborná společnost a plátci zdravotní péče tak získávají cenné informace o dostupnosti dané terapie v jednotlivých regionech ČR.
  5. Predikce respektují klinické stadium onemocnění, případně i detailní komponenty TNM klasifikace nebo morfologii dle klasifikace MKN-O. Tato data nejsou dostupná v databázích plátců zdravotní péče. Jejich předáním tak ČOS umožňuje plátcům aktivně monitorovat trh s cílenými preparáty v ČR

2. Metodika

Metodika a definice zdrojových dat jsou zpracovány v samostatném článku.

3. Predikce poču pacientů

Populační predikce epidemiologických charakteristik jsou uvedeny v tabulce 1. Z výsledků je patrné, že modely pracují i se záznamy populačního registru, které nemají uvedeno klinické stadium onemocnění. Chybějící údaj o klinickém stadiu v době onemocnění může mít objektivní příčinu (velmi pokročilý stav onemocnění a časné úmrtí pacienta, odmítnutí léčby pacientem, apod.) nebo jde o chybu v populačních záznamech. Chybovost dat NOR ČR je z tohoto hlediska únosná, problematické záznamy představují méně než 4–5 % celkového obsahu databáze. Predikce počtu pacientů protinádorově léčených v roce 2018 jsou uvedeny v celkovém shrnutí v tabulce 2. Regionální lokalizace prediktivních odhadů jsou dostupné na webových stránkách NOP Online – www.onconet.cz.

Tabulka 1. Prediktivní odhady celkové incidence a prevalence v roce 2018

ZN močového měchýře (C67)

Stadium
I
Stadium
II
Stadium
III
Stadium
IV
Stadium
neznámo
CELKEM
Incidence 1 243
(1 137; 1 349)
440
(401; 479)
144
(120; 169)
312
(257; 368)
102
(43; 162)
2 241
(1 958; 2 527)
Prevalence 13 936
(13 742; 14 130)
2 993
(2 903; 3 083)
611
(570; 652)
1 170
(1 114; 1 226)
2 022
(1 948; 2 096)
20 732
(20 495; 20 969)

Hodnoty v tabulce jsou predikcí celkové incidence a prevalence včetně dalších primárních nádorů diagnostikovaných u dříve léčených onkologických pacientů. Predikce jsou doplněny 90% intervalem spolehlivosti. Objektivními důvody pro neuvedení stadia onemocnění jsou nálezy DCO nebo při pitvě, velmi časná úmrtí pacienta, nemocní neléčeni pro kontraindikace onkologické léčby, odmítnutí léčby pacientem. Není-li neuvedení stadia vysvětleno, je záznam považován za chybně neúplný. Záznamy bez uvedeného stadia nejsou dále započítávány do očekávaného počtu pacientů s protinádorovou léčbou.

Tabulka 2. Predikce počtu pacientů pravděpodobně nově léčených v roce 2018 protinádorovou terapií

ZN močového měchýře (C67) Stadium
I
Stadium
II
Stadium
III
Stadium IV CELKEM
Nově diagnost.
stadium IV
Relapsy a progrese
u pacientů
z předchozích let
Počet léčených pacientů 1 207
(1 104; 1 310)
408
(372; 444)
116
(97; 136)
219
(180; 258)
396
(363; 429)
2 346
(2 116; 2 577)

Tabulka shrnuje predikované počty léčených pacientů odvozené z trendů incidence, prevalence a z populačních modelů přežití pro rok 2018. Odhady jsou prováděny výhradně z validních populačních dat, u kterých je jasná histologická verifikace nádoru a je dokončené určení klinického stadia onemocnění v době primární diagnózy. Tabulky obsahují počty všech osob pravděpodobně léčených protinádorovou terapií (informace o podstoupené léčbě dle záznamů NOR, 2010–2014), dle klinického stadia. Všechny odhady jsou doplněny 90% intervalem spolehlivosti (v závorkách).
Predikce nezahrnují neterminální relapsy onemocnění a průběžnou dispenzární péči.