ISSN 1804-6371
 
 

Stanovisko Evropské urologické asociace ke screeningu rakoviny prostaty

Evropská urologická asociace (EAU) zvážila aktuální vědecké výstupy a informace vyplývající z randomizovaných screeningových studií rakoviny prostaty (Schröder et al, NEJM 2009). Na základě výsledků Evropské randomizované studie screeningu rakoviny prostaty (ERSPC) EAU zaujala ke screeningu rakoviny prostaty v Evropě oficiální stanovisko uvedené níže a doporučila lékařům a zdravotním úřadům uvedené kroky a postupy.


Stručně shrnuto, ERSPC podává zprávu o snížení relativní mortality na rakovinu prostaty nejméně o 20 % díky populačnímu screeningu 162 tisíc asymptomatických mužů ve věku 55-69 let, který byl založen na stanovení PSA. Na jedno „neúmrtí“ na rakovinu prostaty připadá 1 410 mužů, kteří musí podstoupit screening, zatímco v běžné populaci je třeba k dosažení stejného výsledku 48 pacientů, kteří podstoupí léčbu. Podle výsledků americké studie PLCO, která byla publikována ve stejném čísle New England Journal of Medicine (Andriole et al, NEJM 2009), naopak screening nemá žádný vliv na úmrtnost na tuto nemoc a studie trpí významnou úrovní kontaminace v kontrolním rameni. Tato studie stále pokračuje.

EAU přijímá závěry studie ERSPC a uznává přínos screeningu ve smyslu snížení mortality, stejně jako nepříznivé efekty overdiagnosis1 a overtreatmentu2 rakoviny prostaty, které lze díky randomizované screeningové studii poprvé kvantifikovat. V blízké době se očekává publikace dalších dat od týmu ERSPC, která pomohou v další diskuzi.

V zájmu zdraví mužů v rámci Evropy i jinde zaujímá EAU k výše řečenému následující stanoviska:

  • Rakovina prostaty je závažný zdravotní problém a jedna z hlavních příčin úmrtí u mužů na nádorová onemocnění. Nicméně množství dosud publikovaných dat je nedostatečné k tomu, aby bylo možné doporučit přijetí celopopulačního screeningu rakoviny prostaty jako oficiální zdravotní politiku vzhledem k velkým vlivům na overtreatment. Dříve než začnou zdravotní úřady zvažovat screening, je třeba vzít v úvahu úroveň současného neorganizovaného screeningu rakoviny prostaty, overdiagnosis, overtreatmentu, kvality života, nákladů a poměru nákladů k celkovému prospěchu.
  • Overdiagnosis rakoviny prostaty potenciálně vede k výraznému overtreatmentu. Lékaři, zejména urologové, by se měli vyhýbat overtreatmentu bezpečnými metodami sledování/monitoringu nemoci bez invazivní terapie. Invazivní léčba by měla být přizpůsobena pacientovým potřebám a prognóze diagnostikované nemoci.
  • Současné screeningové algoritmy jsou nedostatečné vzhledem k nízké specifitě a selektivitě k agresivním formám nemoci, které vyžadují okamžitou léčbu. Vývoj nových diagnostických a prognostických markerů a zobrazovacích metod je naprosto klíčový ke zdokonalení prediktivního významu screeningových nástrojů.
  • Při absenci populačního screeningu EAU doporučuje mužům zvažujícím screening prostřednictvím testů PSA a biopsie prostaty, aby si opatřili informace o rizicích a výhodách screeningu a individuálním hodnocení rizik.
  • EAU a tým ERSPC představují základní pilíře pro další rozvoj zdravotnických strategií pro screening rakoviny prostaty.
  • EAU napomáhá kvalitě péče o pacienty s rakovinou prostaty ve spolupráci s pacientskou organizací Europa Uorno prostřednictvím rozvoje informační podpory a doporučených postupů.
  • Přáním EAU je pomáhat a přispívat k výzkumu, který je potřeba k vyvinutí spolehlivých protokolů aktivního sledování u méně rizikových forem rakoviny prostaty, prognostických markerů a cílových terapií, které umožní poskytovat pacientům optimální péči.

1Overdiagnosis - situace, kdy je prostřednictvím cíleného screeningu u bezpříznakového klienta diagnostikován nádor, který by se v průběhu jeho života klinickými příznaky vůbec neprojevil.

2Overtreatment - situace, kdy je prostřednictvím cíleného screeningu u bezpříznakového klienta diagnostikován a léčen nádor, který by se v průběhu jeho života klinickými příznaky vůbec neprojevil.

Tisková zpráva EAU

20.4.2009 European Association of Urology


Zpět