ISSN 1804-6371
 
 

Knihovna chemoterapeutických režimů - projekt DIOS

Jedním z hlavních faktorů, které limitují dosažení kurativního účinku chemoterapie, je aplikovaná dávka. Křivka dávka-odpověď cytostatik u biologických systémů má obvykle sigmoidní tvar s prahovou hodnotou, lag fází, lineární fází a plató fází. Pro chemo- i radioterapii je rozhodující rozdílnost křivky dávka-odpověď u normální a nádorové tkáně. V experimentech in vivo je křivka dávka-odpověď v lineární fázi obvykle strmá; snížení dávky v momentě, kdy je nádor v této fázi, téměř vždy vede ke ztrátě kurativního účinku celé terapie – a to přesto, že klinicky bylo dosaženo kompletní remise. Snížení dávky totiž umožní přežití reziduálních nádorových buněk, které ve výsledku způsobí relaps onemocnění.

Protinádorová léčba je spojena s nežádoucími účinky, proto se v klinické praxi často objevuje tendence snižovat aplikované dávky cytostatik nebo prodlužovat intervaly mezi jednotlivými cykly terapie. Tyto empirické modifikace chemoterapeutických režimů představují jednu z příčin selhání terapie u pacientů s diagnostikovaným nádorem citlivým k cytostatikům, kteří jsou léčeni adjuvantní či paliativní chemoterapií. Redukce dávky navíc často vede jen k minimálnímu snížení toxicity, zatímco pokles dosažených kompletních remisí u chemosenzitivních nádorů je markantní.

V roce 2006 byl zahájen projekt DIOS s primárním cílem posílit informovanost odborné veřejnosti o významu sledování intenzity dávky protinádorové chemoterapie. Dalším cílem bylo zpracovat plně elektronickou verzi chemoterapeutických režimů tak, aby mohla paralelně doplňovat Zásady cytostatické léčby vydávané ČOS ČLS JEP. Výhodou elektronického zpracování je snadná aktualizace a také možnost přímého využití pro výukové i praktické účely. K dosažení těchto cílů bylo potřeba vyřešit mnoho dílčích problémů, z nichž nejvýznamnější je inventarizace a digitalizace současných chemorežimů. DIOS je jedním z významných projektů zapojených do informační podpory Národního onkologického programu (NOP), společně s projekty a portály SVOD, CEBO, NOP on-line a dalšími.

Jako platforma pro zpřístupnění digitální knihovny chemorežimů a souvisejících nástrojů byl zvolen internetový portál. Toto řešení poskytuje maximální dostupnost pro všechny zájemce o danou problematiku. Pro přístup je nutné pouze internetové připojení a libovolný internetový prohlížeč. Vstupní adresou portálu je http://dios.registry.cz. Celý portál je veřejně přístupný a je připraven dvojjazyčně, v češtině a v angličtině. Na portálu je k dispozici několik elektronických nástrojů.

Digitální knihovnu tvoří databáze chemoterapeutických režimů, jejichž struktura byla přepsána do XML formátu. Nad touto databází byla připravena jednoduchá vyhledávací aplikace, která umožňuje dohledat konkrétní režimy podle několika kritérií. Na portálu DIOS jsou kromě vlastní knihovny režimů dostupné také dvě webové aplikace demonstrující možné využití digitálního záznamu chemorežimů. První aplikace (Plánovač terapie) umožňuje plánování konkrétní chemoterapie na základě vybraného režimu s automatickým výpočtem cílových dávek cytostatik, druhá aplikace (Kalkulátor intenzity dávky) pak slouží k vyhodnocení dosažené intenzity dávky aplikované chemoterapie. Dalšími nástroji, které jsou na portálu DIOS k dispozici, jsou databázové aplikace. Tyto nástroje umožňují komfortní sběr klinických dat prostřednictvím internetu bez nutnosti instalace lokálních softwarů, a to nejen na místní úrovni, ale i v multicentrickém prostředí. Pro hromadný sběr dat aplikovaných chemoterapií je určen registr DIOS, pro kompletní obecný klinický záznam onkologického pacienta je určen registr CORIS. Díky propojení těchto registrů s digitální knihovnou režimů je sběr dat o chemoterapiích v těchto registrech omezen pouze na nezbytný počet parametrů, které jsou nezbytné k hodnocení intenzity dávky.

Portál DIOS - verze II

Druhá verze portálu DIOS a jeho elektronické knihovny chemorežimů přináší nové informace a nové nástroje týkající se problematiky toxicity chemoterapie. Jde především o problematiku febrilní neutropenie a její profylaktické léčby. V rámci tohoto cíle byl portál a elektronická knihovna rozšířena a doplněna o:

  • Stupeň rizika FN pro jednotlivé režimy
  • Odkazy na odbornou literaturu - primární zdroje popisující riziko FN
  • Novou verzi plánovače terapie
  • Nový nástroj FN monitor

Nové nástroje kombinují původní informace o struktuře chemorežimu s novými informacemi o riziku febrilní neutropenie získané z oficiální publikace organizace EORTC:

  •  Aapro, M., et al., EORTC guidelines for the use of granulocyte-colony stimulating factor to reduce the incidence of chemotherapy-induced febrile neutropenia in adult patients with lymphomas and solid tumours. European Journal of Cancer, 2006. 42(15): 2433-2453

Febrilní neutropenie

Febrilní neutropenie je stav definovaný jako stav s teplotou a/nebo s jinou klinicky nebo mikrobiologicky dokumentovanou známkou infekce. Teplotou je míněn zjištěný výskyt teploty nad 38.5 °C nebo teplota nad 38 °C trvající více než 1 hodinu nebo opakované zjištění teploty nad 38 °C v odstupu 12 hodin. Neutropenií je míněn zjištěný počet neutrofilů pod 1x 10E9/l.
Febrilní neutropenie může být závažný až život ohrožující stav. U chemoterapeutické léčby se s ním setkáváme často, neboť mezi nejčastější nežádoucí účinky cytostatik patří myelosuprese. Následkem toho je organizmus daleko náchylnější k infekcím. Febrilní neutropenie bývá jedním z důvodů redukce dávek nebo přerušení probíhající chemoterapie. Tím dochází k poklesu intenzity dávky s ní i efektivity celé terapie. Je tedy nanejvýš vhodné febrilní neutropenii předcházet, a to podáním profylaktické podpůrné terapie.

 

Poslední aktualizace: 3.10.2009