ISSN 1804-6371
 
 

Predikce počtu léčených pacientů s nádory ledvin v ČR v letech 2010 a 2011

L. Dušek, T, Pavlík, O. Májek, J. Koptíková, E. Gelnarová, J. Mužík, R. Vyzula, J. Fínek
a panel expertů České onkologické společnosti ČLS JEP

Tato zpráva stručně sumarizuje analýzy dostupných populačních dat ČR provedené s cílem odhadnout incidenci a prevalenci pacientů s renálním karcinomem pro roky 2010 a 2011. Predikce incidence a prevalence byly následně korigovány pravděpodobnostními modely přežití, což umožnilo spolehlivý odhad počtu pacientů, kteří v letech 2010 a 2011 pravděpodobně absolvují určitou fázi protinádorové terapie. Odhady respektují věk pacienta a pokročilost onkologického onemocnění, tedy klinické stadium, a jsou provedeny s ohledem na měnící se demografické parametry populace. Zvláštní pozornost je věnována nově diagnostikovaným pokročilým stadiím zhoubných nádorů, a dále relapsům a progresím dříve diagnostikovaných onemocnění. Základem pro všechny provedené odhady byla populační epidemiologická data (Národní onkologický registr ČR, viz též www.svod.cz), dále demografická data a registr zemřelých ČR.


 

Prediktivní odhady celkové incidence v letech 2010 a 2011

Renální karcinom (C64)
(73 % všech ZN ledvin)

Predikované hodnoty pro rok 2010

Predikované hodnoty pro rok 2011

Incidence1

(90% interval spolehlivosti)

Incidence2 (90% interval spolehlivosti) 

Stadium I+II

1715

(1591; 1838)

 1818  (1686; 1950)

Stadium III

225

(188; 263)

 225  (186; 265)

Stadium IV

309

(272; 346)

 321  (282; 362)

Stadium neznámo z objektivních důvodů3

76

(46; 106)

 71  (41; 101)

Stadium neznámo bez udání důvodu3

41

(25; 57)

 38  (22; 54)

CELKEM

2366

(2122; 2610)

 2473  (2217; 2732)

1 Údaj obsahuje úplnou incidenci nádorového onemocnění včetně dalších primárních nádorů u stejného pacienta (duplicity, triplicity, ...). První nádory v dané lokalizaci u pacientů, kteří již v minulosti onemocněli jiným nádorovým onemocněním, představují 14,5 % uvedeného počtu u stadia I+II, 10,2 % u stadia III, 10,1 % u stadia IV a 20,7 % u onemocnění s neznámým stadiem. Nádory u pacientů, kteří již v minulosti onemocněli stejným onemocněním, představují u uvedených stadií 1,7 %, 1,1 %, 1,0 % a 0,9 %.

2 Údaj obsahuje úplnou incidenci nádorového onemocnění včetně nových nádorů diagnostikovaných u onkologických pacientů. První nádory v dané lokalizaci u pacientů, kteří již v minulosti onemocněli jiným nádorovým onemocněním, představují 14,5% uvedeného počtu u stadia I+II, 10,1% u stadia III, 10,2% u stadia IV a 20,7% u onemocnění s neznámým stadiem. Nádory u pacientů, kteří již v minulosti onemocněli stejným onemocněním, představují u uvedených stadií 1,7%, 1,1%, 1,0% a 0,9%.
3 Objektivními důvody pro neuvedení stadia onemocnění jsou nálezy DCO nebo při pitvě, velmi časná úmrtí pacienta, nemocní neléčeni pro kontraindikace onkologické léčby, odmítnutí léčby pacientem. Není-li neuvedení stadia vysvětleno, je záznam považován za chybně neúplný. Záznamy bez uvedeného stadia nejsou dále započítávány do očekávaného počtu pacientů s protinádorovou léčbou.

Prediktivní odhady celkové prevalence v letech 2010 a 2011 – výpočet s korekcí dle modelů přežití

Renální karcinom (C64)
(73 % všech ZN ledvin)

Predikované hodnoty pro rok 2010

Predikované hodnoty pro rok 2011

Prevalence

(90 % interval spolehlivosti)

Prevalence (90 % interval spolehlivosti)

Stadium I+II

13 615

(13 423; 13 807)

14 519 (14 321; 14 717)

Stadium III

2215

(2138; 2292)

2210 (2133; 2287)

Stadium IV

1406

(1344; 1468)

1468 (1405; 1531)

Klinické stadium neznámo1

1415

(1353; 1477)

1356 (1295; 1417)

CELKEM

18 651

(18 258; 19 044)

19 553 (19 154; 19 952)

1 Objektivními důvody pro neuvedení stadia onemocnění jsou nálezy DCO nebo při pitvě, velmi časná úmrtí pacienta, nemocní neléčeni pro kontraindikace onkologické léčby, odmítnutí léčby pacientem. Není-li neuvedení stadia vysvětleno, je záznam považován za chybně neúplný. Záznamy bez uvedeného stadia nejsou dále započítávány do očekávaného počtu pacientů s protinádorovou léčbou.

Souhrnný odhad počtu pacientů, kteří v letech 2010 a 2011 pravděpodobně prodělají relaps do diseminovaného stádia nebo progresi onemocnění

Renální karcinom (C64)
(73 % všech ZN ledvin)

Predikované hodnoty pro rok 2010

Predikované hodnoty pro rok 2011

Diseminované relapsy nebo progrese

(90% interval spolehlivosti)

Diseminované relapsy nebo progrese (90% interval spolehlivosti)

Stadium I+II

265

(238; 292)

287 (259; 315)

Stadium III

106

(89; 123)

104 (87; 121)

Stadium IV

129

(110; 148)

134 (115; 153)
CELKEM 500 (437; 563) 525  (461; 589)

Souhrnný odhad počtu potenciálně léčených pacientů

Renální karcinom

(73 % všech ZN ledvin)

Nově diagnostikovaní léčení pacienti v roce 2010

(Klinické stadium I–III)

Počty pacientů léčených v roce 2010 v klinickém stadiu IV

Nově diagnostikovaní léčení pacienti ve stadiu IV

Léčená relabující a progredující onemocnění
u pacientů diagnostikovaných v minulých letech

Stadium I+II

1615

(1498; 1731)

254 (223; 284)

415 (362; 467)

Stadium III

219

(183; 255)

CELKEM

1834 (1681; 1986)

669 (585; 751)

2503 (2266; 2737)

 

Renální karcinom

(73 % všech ZN ledvin)

Nově diagnostikovaní léčení pacienti v roce 2011

(Klinické stadium I–III)

Počty pacientů léčených v roce 2011 v klinickém stadiu IV

Nově diagnostikovaní léčení pacienti ve stadiu IV

Léčená relabující a progredující onemocnění
u pacientů diagnostikovaných v minulých letech

Stadium I+II

 1741 (1615; 1868)

266 (234; 300)

435 (382; 488)

Stadium III

 221 (183; 260)

CELKEM

1962 (1798; 2128)

701 (616; 788)

2663 (2414; 2916)

Poznámka: podíl pacientů léčených protinádorovou terapií v jednotlivých stadiích (dle dat NOR za období 2003-2007): stadium I+II 95,8%, stadium III 98,2%, stadium IV 82,8%.

 

Poslední aktualizace: 6.10.2010